มอบเงินกองทุนชมรมพลทหาร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ก.ย.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ น.ฝธก/กพ. ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินกองทุนชมรมพลทหาร เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ พลทหารของหน่วยที่เจ็บป่วยนอนรักษาตัวใน รพ. ตั้งแต่ 1คืน ขึ้นไป จำนวน 4ราย และที่มารดาเสียชีวิต 1ราย รวมเป็น 5ราย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5