ทำการทดสอบร่างกาย ประจำปีครั้งที่2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ส.ค.61 กำลังพลนายทหาร นายสิบ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการทดสอบร่างกาย ประจำปี ครั้งที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมรับภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย