" การฝึกร่วม ไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 2018 "

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

" การฝึกร่วม ไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 2018 " เมื่อ 04 ก.ค. 61 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพล จำนวน 2 หมวดปืนเล็ก เข้าร่วม การฝึกร่วมไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 2018 ตั้งแต่ ห้วงวันที่ 4 - 20 ก.ค.61 โดย มี ร.ต.สุรสิทธิ์ วงศ์อินทร์ เป็น ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก สมทบ ร้อย.Bravo ณ ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่