" เข้าร่วมโครงการ ตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง "

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

" เข้าร่วมโครงการ ตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง " เมื่อ 27 มิ.ย.61 ร.7 พัน.5 จัด กำลังพลเข้าร่วมโครงการ ตรวจสารเสพติด ในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 22 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสารเสพติด ( รวมยอดทั้งสิ้น 392 คน )