" เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และ ปฏิญาณตน สมาชิกชมรมคนรักในห

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 พ.ค.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงศ์โสภณ น.ฝธก./กพ. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และ ปฏิญาณตน สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน