ส่งมอบกระบือเผือก ให้แก่ค่ายโสณบัณฑิตย์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ์ คำชมภู น.ฝยก.ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนผู้บริจาค นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนผู้บริจาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวกัลยา ยอดสาร ผู้แทนผู้บริจาคจังหวัดน่าน โดยคณะได้ส่งมอบ กระบือเผือกทั้ง 4 ตัวให้แก่ทางค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางค่ายจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ตามคำแนะนำของ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3 (ภริยาแม่ทัพภาค 3) ทั้งนี้เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ร่วมทำบุญ ณ ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5