เสนาสนเทศ ประจำเดือนเมษายน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 27 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เสนาสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2561 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และ แม่บ้าน ร.7 พัน.5 เรื่อง หลักการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ในการเลี้ยงดูบุตรให้อยู่ในสังคมให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อย่างรู้คุณค่าของชีวิต, การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ ให้รู้คุณค่าอย่าสิ้นเปลือง และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ฉายวิดีทัศน์ให้เป็นสื่อด้านกรณีศึกษาของผู้คนในสังคม เป็นข้อคิดคติเตือนใจ, เรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใช้เป็นการขับเคลื่อนงานของหน่วย, และการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง การรับรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมปัจจุบัน รับรู้อย่างมีสติ การรู้คุณค่าของชีวิต ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตนเอง และครอบครัว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2