โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(แผนงานการดำเนินงานขยายผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ชุมชนจังหวัดภาคเหนือ)ให้กับกำลังพล นายสิบและพลทหาร ในระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.61 จำนวน 8 หลักสูตร ณ ห้องสอนอบรม ร้อย สสก. ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณทิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน