บวงสรวง ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะ นายทหารฝ่ายอำนวยการ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน ปี 2561 ได้ทำการบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหารราช , พระพี่นางสุพรรณกัลยา, สักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช , และศาลหลวงนาแล ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพล ( ร.7/1 ) ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์