เสนาสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เสนาสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และ แม่บ้าน ร.7 พัน.5 เรื่อง หลักการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ในการเลี้ยงดูบุตรให้อยู่ในสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันอย่างรู้คุณค่าของชีวิต , การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ ให้รู้คุณค่าอย่าสิ้นเปลือง และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ฉายวิดีทัศน์ให้เป็นสื่อด้านกรณีศึกษาของผู้คนในสังคม เป็นข้อคิดคติเตือนใจ , เรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใช้เป็นการขับเคลื่อนงานของหน่วย, ข้อคิดคติเตือนใจการขับขี่ยานพาหนะ และการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง โทษและพิษภัยของยาเสพติด การรับรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมปัจจุบัน รับรู้อย่างมีสติ การรู้คุณค่าของชีวิต ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตนเอง และครอบครัว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2