นายทหารเวรผู้ใหญ่อบรมทหารกองประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ก.พ.61 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม นายทหาเวรผู้ใหญ่ ได้อบรมทหารกองประจำการ เรื่องกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน , วินัยทหาร และแบบธรรมเนียม ให้พลทหารได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติในการกระทำผิดรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ออาชีพทหารและของหน่วย ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2