เสนาสนเทศ เรื่อง ระเบียบวินัยของกำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 5 ม.ค. 61 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ ร.7พัน.5 เป็นประธานในการประชุม เสนาสนเทศ เรื่อง ระเบียบวินัยของกำลังพล , หลักการการดำเนินชีวิต , ปลุกใจกำลังพลให้ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ให้กับกำลังพล พลทหาร , นายสิบ , นายทหาร , นายทหารชั้นประทวนและครอบครัว ณ ห้องอบรม ร้อย อาวุธเบาที่ 2