ตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของหน่วย ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ธ.ค.60 ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 3 (ชตบ.ทบ3)โดย พ.อ.วิโรจน์ หนูสอน และคณะจำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของหน่วย คือ 1. การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ 2 -4 อาวุธ 2.การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สาย สพ.และ วศ. 3.สป.ประเภทยานพาหนะ สาย สพ.และ ขส. ตาม อจย.,อสอ. ในและนอกอัตรา ของหน่วย