หน่วยฝึกทหารใหม่จัดชุดครูสาธิตบุคคลท่ามือเปล่า

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ธ.ค. 60 หน่วยฝึกทหารใหม่จัดชุดครูสาธิตบุคคลท่ามือเปล่า ( ท่าขยายผล 13 ท่า ) และรูปแบบการรายงานต่อผู้บังคับบัญชากรณีต่างๆ รวมทั้งกำลังพลของหน่วยร่วมฝึกทบทวนเพื่อให้เป็นระเบียบอันเดียวกัน และยึดถือปฏิบัติ รปจ. ของหน่วยต่อไป