เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25พ.ย.60 ร.ต.ดาวเรือง ต่อมใจ เป็นตัวแทนหน่วยทหารใหม่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนตามโครงการผบช.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่พบบิดาของกำลังพลเนื่องจากออกไปทำงานจึงได้ฝากสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน. บ.ป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน