มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับบุตรกำลังพลภายในหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานมอบทุนการศึกษา และคุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับบุตรกำลังพลภายในหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างของกำลังพล แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยในสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2