เสนาสนเทศกำลังพล นายทหารและนายสิบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เสนาสนเทศกำลังพล นายทหารและนายสิบ ชี้แจงนโยบายของหน่วยเหนือ เกี่ยวกับการกระทำความผิด การรักษาภาพลักษณ์ของกำลังพลสู่ประชาชน เน้นย้ำกำลังพลในการห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเน้นย้ำนโยบายของ มทภ.3 เรื่องในการแก้ปัญหาหนี้สินกำลังพลในการใช้ชีวิตอย่างประหยัด อดออม ใช้หลักพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน รวมทั้ง น.ฝธก./กพ.ชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลของ กพ.ให้ทันสมัยในสมุดประวัติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2