เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 ก.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จง.ม.ส. ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยมีวิทยากรจากรพ.ปาย จง.ม.ส. ให้การอบรมและการดูแลพัฒนาการเด็กเล็กอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายโสณบัณฑิตย์