ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.กล่าวต้อนรับวิทยากรจากศูนย์ห้วยฮ้องไคร้ที่เดินทางมาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 20 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.กล่าวต้อนรับ คุณณัชวสันต์ สมใสเจริญ นักวิชาการเกษตร หน.วิทยากร และทีมวิทยากร จากศูนย์ห้วยฮ้องไคร้ ที่เดินทางมาอบรมให้ความรู้โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 หลักสูตร การเลี้ยงสุกร, การเลี้ยงไก่พื้นเมือง, การเพาะเห็ด, การปลูกผักปลอดสารพิษ, การเลี้ยงปลาดุก, การทำปุ๋ยหมักใบไม้ ณ ร้อย.สสก.