หน่วย ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 06 มิ.ย.60 ร.อ.สุนทร ฟองมาลา เป็นผู้แทนหน่วย ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส