หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชนสร้างฝายมีชีวิตที่บริเวณลำห้วยแกงหอม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 13 -14 พ.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,กลุ่มคนอาสา ต.เมืองแปง และราษฎร บ.แกงหอมม้ง หมูู่ที่ 5 ต.เมืองแปง อ.ปาย จว.ม.ส.สร้างฝายมีชีวิตที่บริเวณลำห้วยแกงหอม เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์