ร.อ.หญิง อภิญญา เมืองมูล ได้มาตรวจเขตสุขาภิบาลหน่วยฝึกทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 05 พ.ค.60 ร.อ.หญิง อภิญญา เมืองมูล ได้มาตรวจเขตสุขาภิบาลหน่วยฝึกทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยงและได้ให้คำแนะนำและข้อแก้ไขต่างๆ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ