หน่วย ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมฟังการอบรม การสร้างฝายมีชีวิต

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ตัวแทนกองร้อย นขต.ร่วมรับฟังการอบรม การสร้างฝายมีชีวิต เพื่อนำไปใช้และขยายผล โดยวิทยากร จาก กรม ทพ.36 ณ ห้องอบรมร้อย.สสก.ร.7 พัน.5