ประกวดบ้านพักกำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ม.ค.60 คณะกรรมประเมินผลการประกวดบ้านพักของหน่วยตามนโยบาย มทภ.3 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน โดยคณะกรรมการได้ประเมินผลเพื่อรวบรวมคัดเลือก เป็นบ้านพักดีเด่น