ผบ.ร.7 พัน.5 อบรมทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 24 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะทหารใหม่รุ่นปี พ.ศ. 2559 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งได้อบรมทหารใหม่ดังนี้ 1. การปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3. ความสามัคคี เสียสละ สิทธิหน้าที่ 4. อุดมการณ์ทางทหาร 5. หน้าที่ที่ดีของพลเมือง 6. วินัยทหาร 7. จิตสาธารณะ 8. การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้ในชีวิตประจำวัน พื้นฐานความพอเพียง 9. ให้ข้อแนะนำการสอบ นนส.และการใช้ชีวิตของทหารใหม่ 10. สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทหารใหม่ พร้อมเล่าประวัติการรับราชการ และให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ ณ.ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 3