กำลังพล ร.7 พัน.5 ร่วมกันตีข้าวไร่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 พ.ย. 59 กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร.7 พัน.5 ร่วมกันตีข้าวไร่ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ และส่งเสริมให้กำลังพลตระหนักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน