หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลช่วยเหลือราษฎร เก็บเกี่ยวข้าว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 พ.ย.59 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลนายสิบและพลทหาร จำนวน15 นาย ช่วยเหลือ นายเสาร์แก้ว ชายน้อย ราษฎร บ.สบแพม ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.เก็บเกี่ยวข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต