กำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้า ร่วมรับฟัง การอบรมจากวิทยากร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 290930 กย.59 กำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้า ร่วมรับฟัง การอบรมจากวิทยากร สาธารณสุข เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากแมลง ไข้เลือดออก,วิทยากรจาก หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่มส.4 (ทุ่งยาว) เรื่อง พรบ.ป่าไม้,วิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตม.มส.) เรื่องกฏหมายการควบคุมการหลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว,วิทยากรจาก สภ.อำเภอปาย เรื่องกฏหมายทั่วไป จากการอบรม ณ ห้องประชุม ร.7 พ.5