ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและประดับเรื่องหมายยศ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 280830 ก.ย. 59 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ และ ประดับเรื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น กำลังพลที่เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 นาย 1. จ.ส.อ.วิชา การเก่ง 2. จ.ส.อ.รังสิวุฒิ พุทธเหมาะศรีจันทร์ กำลังพลปรับย้ายในตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 2 นาย 1. จ.ส.อ.วรเดช ไชยเดชะ 2. จ.ส.อ.สุกฤษณ์ มนต์บุปฝา กำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจำจำนวน 1 นาย พ.ต. ศานต์ ทวีลาภพูนผล และ กำลังเกษียญอายุราชการจำนวน 4 นาย 1. พ.ต.สมศักดิ์ แก้วคำ 2. ร.ต.สุเทพ กิติธะนะ 3. ร.ต.เสรี สอนใจ 4. ร.ต.เดช ตันอุตม์