ผบ.ร.7 พัน.5 ได้อบรมพบปะ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้อบรมพบปะ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เรื่อง การสำนึกต่อส่วนรวม การสำนึกบุญคุณแผ่นดิน และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2