เมื่อ 26 ส.ค. 59 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด บ่งการในการตั้ง รับ และ ยิงปืนทำนองรบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ส.ค. 59 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด บ่งการในการตั้ง รับ และ ยิงปืนทำนองรบ โดยฝึกตามกิจเพราะการตรวจฝึก หมู่ ตอน หมวด โดย ร.อ.สุนทร ฟองมาลา เป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติ ผลการปปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย