มอบเงินกองทุนชมรมพลทหาร

เมื่อ 28 ก.ย.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ น.ฝธก/กพ. ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินกองทุนชมรมพลทหาร เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ พลทหารของหน่วยที่เจ็บป่วยนอนรักษาตัวใน รพ. ตั้งแต่ 1คืน ขึ้นไป จำนวน 4ราย และที่มารดาเสียชีวิต 1ราย รวมเป็น 5ราย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

วันไตรรงค์ธำรงไทย

เมื่อ 28 ก.ย.61 กำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ร่วมกันเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันไตรรงค์ธำรงไทย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

เมื่อ 26 ก.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เป็น ร้อยเอก จำนวน 1 นาย เป็น ร้อยโท จำนวน 3 นาย เป็น ร้อยตรี จำนวน 5 นาย เป็น จ่าสิบเอก จำนวน 11 นาย เป็น จ่าสิบโท จำนวน 16 นาย เป็น จ่าสิบตรี จำนวน 3 นาย เป็น สิบเอก จำนวน 27 นาย เป็น สิบโท จำนวน 12 นาย เป็น สิบตรี จำนวน 4 นาย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรม บก.พัน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ 26 ก.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว โดย ร.7 พัน.5 ได้สำรวจบุตรข้าราชการภายในหน่วยที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุกการศึกษาประจำปี 2561โดยแยกเป็นระดับการศึก 5 ระดับ ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง ระดับ ปริญญาตรี และกล่าวให้โอวาทแก่บุตรข้าราชการกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เสนาสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2561

เมื่อ 21 ก.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เสนาสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2561 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร เรื่อง หลักการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน, การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ เกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆ การโพสหรือการแชร์ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย , เรื่องยาเสพติด เพื่อไม่ให้กำลังพลและครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด , เรื่องการออกกำลังกาย ,เน้นย้ำเรื่องการแต่งกาย และทรงผม ให้ถูกต้องตามระเบียบของกองทัพบก ณ ห้องอบรม ร้อย. อวบ.ที่.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รายงานตัวออก และไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เมื่อ 21 ก.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เข้ารายงานตัว พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เพื่อรายงานตัวออก และไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้อวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับ พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ 14 ก.ย. 61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ศูนฝึกย่อย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้มอบทุนการศึกษาของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ให้กับนักศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 นาย , ทุนการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ที่มีคะแนนยิงปืนสูงสุด จำนวน 3 นาย และ ประดับเครื่องหมายแม่นปืนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 33 นาย และได้กรุณาให้โอวาท กับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี ที่ เข้ารับการฝึก ณ สนามหญ้า ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้ารับมอบโลห์รางวัล การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561

เมื่อ 07 ก.ย. 61 ร.ต.ไพรัช ธรรมไชย , ร.ต.สราวุธ สุวรรณ และ ร.ต.ธนาทิพย์ กำแพงทิพย์ ในนามของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของ พล.ร.7 โดย หน่วย ร.7 พัน.2 และ ร.7 พัน.5 ได้เข้ารับมอบโลห์รางวัล การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการ กองทัพบก - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 - รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 - รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม การตรวจสอบ และแข่งขัน ชป.นทล.ทภ.3 ปี 61 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ศูนฝึกย่อย ร.7 พัน.5

เมื่อ 4 ก.ย. 61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ศูนฝึกย่อย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้ให้โอวาท และพูดคุยกับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี เข้ารับการฝึก ณ สนามหญ้า ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบทุนยังชีพ ปี 2561 บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก

เมื่อ 1 ก.ย.61 คุณ นิลรัตน์ชา ชมภูนุช ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะ มอบทุนยังชีพ ปี 2561 บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก ให้แก่ ด.ช.นิลภัทร์ สุหล้า และ ทุนยังชีพ ปี 2561 คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก ให้แก่ นางณิชาภัทร สุหล้า ณ บ้าน จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุหล้า บ้านเลขที่ 94 บ.สันบัวบก ม.8 ต.บ้านสาง อ.เมือง จว.พ.ย.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"ต้อนรับ คณะชุดตรวจการฝึก หมู่ ตอน หมวด ปี 61"

"ต้อนรับ คณะชุดตรวจการฝึก หมู่ ตอน หมวด ปี 61" เมื่อ 171000 ส.ค.61 - 171500 ส.ค.61 ร.7 พัน.5 ทำการต้อนรับ คณะชุดตรวจการฝึก หมู่ ตอน หมวด ปี 61 จาก ยศ.ทบ.โดยมี พ.ท.ชัยนาม ก๋าเครื่อง หน.ชุดตรวจ และ พ.ท.ชาติกล้า กันยะบุตร เลขาฯ ทำการตรวจการฝึกของหน่วย ในการทดสอบกิจชำนาญการทหารราบและ การปฏิบัติทางยุทธวิธี ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำในการฝึก หมู่ ตอน หมวด แก่หน่วย เพื่อปรับปรุงการฝึกต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำการทดสอบร่างกาย ประจำปีครั้งที่2

เมื่อ 15 ส.ค.61 กำลังพลนายทหาร นายสิบ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการทดสอบร่างกาย ประจำปี ครั้งที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมรับภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ 12 ส.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ. ร.7 พัน.5นายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ ส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์กรของรัฐ, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ พิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ 12 ส.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และคณะนายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ ส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์กรของรัฐ, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

เมื่อ 12 ส.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ. ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, และพลทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องฝในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกยิงปืนพก 86 ขนาด 11 มม.

ห้วงวันที่ 6 - 8 ส.ค.61(3 วัน) หน่วย ร.7 พัน.5 ได้จัด Unitschool ทำการฝึกสอนยิงปืนพก 86 ขนาด 11 มม.ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยได้ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึกจำนวน 2 นาย ได้แก่ ร.ต.ภุชงค์ นาคำ สังกัด ฉก.ทพ.33 และ ส.ท.ธนาวัฒน์ ปารมีศิลป์ขจร สังกัด ร้อย.บก.พล.ร.7 มาทำการฝึกสอนในเรื่อง 1.การจัดท่ายิง 2.การจับปืน 3.การจัดศูนย์พอดี 4.การเล็ง 5.การกำหนดลมหายใจ 6.การลั่นไก 7.การเล็งตาม 8.การบรรจุ และเลิกบรรจุ 9.การแก้ไขเหตุติดขัด 10.กฎความปลอดภัย ในสนามยิงปืน 11.การตรวจความปลอดภัย 12.การรับ - ส่งปืน 13.การฝึกยิงทางยุทธวิธี(ยิงประกอบการเคลื่อนที่) 14.การปรนนิบัติบำรงอาวุธ ใช้สถานที่ฝึก ณ สนามยิงปืน 1000 นิ้ว ของหน่วย ผลการปฏิบัติกำลังพลมีความเข้าใจในหลักการยิงปืนที่ถูกต้อง และมีขีดความสามารถ/ทักษะในการยิงปืนพกที่สูงขึ้น ณ.สนามยิงปืน 1000 นิ้ว ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.มส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

โครงการ กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 31 ก.ค.61 ส.อ.วัชระ อินต๊ะนิล ส.ฝกร. ร.7 พัน.5 ได้นำพลทหาร เข้าร่วมโครงการ กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไจ้เลือดออก โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ร่วมกับ กลุ่มแกนนำชุมชนตำบลเวียงใต้ ณ อบต.เวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 28 ก.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ. ร.7 พัน.5 ได้นำ นายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ ส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์กรของรัฐ, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า "ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล " สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ทำการอำเภอปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื

"ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา" เมื่อ 28 ก.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ. ร.7 พัน.5 และคณะนายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ ส่วนราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์กรของรัฐ, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า "ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธา ณ หอประชุมที่ทำการอำเภอปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาตรบพิตร และถวายพ

"ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาตรบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา" เมื่อ 28 ก.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ. ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ,รัฐวิสาหกิจ ,อบจ. ,เทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป "ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาตรบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ทำการอำเภอปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

''พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห

''พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙'' เมื่อ 27 ก.ค.61 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ ทำการแทน ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป และพระสงฆ์ เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561"

เมื่อ 270900 ก.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ. ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับ หน่วยงานราชการ อบต.เวียงใต้ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลเวียงใต้ และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ บริเวณ หนองกระทิง ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล"

"ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล" เมื่อ 25ก.ค.61 ร.อ.ประสิทธิ์ มะโนเสาร์ ผบ.ร้อย.สสช. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลเนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะถึงนี้ ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขัน การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The

"เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขัน การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The Bodies Slams" เมื่อ 19 ก.ค. 61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร , นายสิบ และ พลทหาร เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขัน การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The Bodies Slams) ของ ร.7 และ พัน.นขต.ฯ ณ สนามแข่งขัน ค่ายเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" การฝึกร่วม ไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 2018 "

" การฝึกร่วม ไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 2018 " เมื่อ 04 ก.ค. 61 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพล จำนวน 2 หมวดปืนเล็ก เข้าร่วม การฝึกร่วมไทย - ออสเตรเลีย Chapel Gold 2018 ตั้งแต่ ห้วงวันที่ 4 - 20 ก.ค.61 โดย มี ร.ต.สุรสิทธิ์ วงศ์อินทร์ เป็น ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก สมทบ ร้อย.Bravo ณ ค่ายพิชิตปรีชากร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ"

เมื่อ 14 ก.ค.61 ร.ท.ซาน มูลพร้อม รอง.ผบ.มว.ค.60 ร้อย.อวบ.ที่.3 เป็นประธานกล่าว เปิด โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ โดยมี นางจันทร์ทิพย์ มีข้อ นักวิชาการชำนาญการ , นายสุพาณี เกิดศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นางสาวอรณิช เด่น ทองแท่ง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากร บรรยายและแนะนำให้ความรู้ กับเด็กและผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" ทหารกองเกียรติยศ ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศพ นักบิน "

เมื่อ 05 ก.ค.61 ร.7 พัน.5 ได้ทำการจัดทหารกองเกียรติยศ ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศพ นักบิน จากเหตุ เครื่อวบินตรวจการ U17 ของกองกำลังนเรศวร ตก ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทำการเคลื่อนย้าย จากสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"เข้ารับการตรวจสอบ / แข็งขัน กองทหารเกียรติยศ ระดับกรมทหารราบที่ 7"

"เข้ารับการตรวจสอบ / แข็งขัน กองทหารเกียรติยศ ระดับกรมทหารราบที่ 7" เมื่อ 28 มิ.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู ฝอ.3 ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.กองทหารเกียรติยศ เข้ารับการตรวจสอบ/แข่งขัน กองทหารเกียรติยศ ระดับกรมทหารราบที่ 7 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ร.7 ค่ายกาวิละ ครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" เข้าร่วมโครงการ ตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง "

" เข้าร่วมโครงการ ตรวจสารเสพติดในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง " เมื่อ 27 มิ.ย.61 ร.7 พัน.5 จัด กำลังพลเข้าร่วมโครงการ ตรวจสารเสพติด ในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 22 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสารเสพติด ( รวมยอดทั้งสิ้น 392 คน )


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"เปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ ''

"เปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ '' เมื่อ 26 มิ.ย. 61 เปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ (โดยกรรมการกรมทหารราบที่ 7 ) สถานีที่ 1 - 6 โดยมี ร.ท.ปรัชญา วัฒนา ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 กล่าวรายงาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ บิดา ของกำลังพล พลทหาร สังกัด ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5 "

" ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ บิดา ของกำลังพล พลทหาร สังกัด ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5 " เมื่อ 26 มิ.ย. 61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ทกท. ผบ.ร.๗ พัน.๕ ร้อย.๒ พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ ของหน่วย ร่วมพิธี ฌาปณกิจศพ นายรัตล์ อ้วนสูง บิดา พลฯธงชัย อ้วนสูง สังกัด ร.๗ พัน.๕ ร้อย.๒ ที่บ้านท่าตะไคร้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำลังเดินทางกลับหน่วยเวลานี้


อ่านเพิ่มเติม/Read more

"มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ประสบอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม"

"มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ประสบอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม" เมื่อ 20 มิ.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม และเข้ารับการรักษา ใน โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย.61 ถึง 28 เม.ย.61 จำนวน 1 นาย ชื่อ พลฯ อาโห่ เท่ากร


อ่านเพิ่มเติม/Read more

การเเสดงทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ Hop To The Bodies Slams ฝึกร่วมกันในระดับกรม ครั้งที่ 1

เมื่อ 19 มิ.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ได้ทำการฝึกการเเสดงทหารประกอบดนตรี " ราชวัลลภ เริงระบำ" ( Hop To The Bodies Slams) ฝึกร่วมกันในระดับกรม (ครั้งที่ 1 ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสอบการแข่งขัน ในห้วงต่อไป ณ สนามฟุตบอล ร.7 พัน 1 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มทภ.3 ได้กรุณาสั่งการให้ ฉก.ร.17 จัดผู้แทนเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามอาการป่วย

เมื่อ 17 มิ.ย. 61 มทภ.3 ได้กรุณาสั่งการให้ ฉก.ร.17 จัดผู้แทนเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามอาการป่วยของ น.ส. ชญาภา ธนพงษ์โชติ (ครูอ้อ) ครูผู้ช่วย รร.บ.ห้วยหมูพิทยา ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. ที่ได้รับบาดเจ็บจากอาการเข่าหลุด เนื่องจากเดินลุยน้ำเพื่อขนอาหารเพื่อนำไปประกอบเลี้ยงที่ รร.ห้วยหมูพิทยาฯ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. หน่วยได้ดำเนินการดังนี้ 1.ฉก.ร.17/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ พ.ท. เจษฎาวัตน์ เพ็งพร เสธ.ฉก.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ. สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และ จนท.เสนารักษ์ เป็นผู้แทน มทภ.3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ 2.มอบกระเช้าผลไม้ เงินช่วยเหลือ ให้แก่ น.ส. ชญาภา ธนพงษ์โชติ (ครูอ้อ) และมอบอุปกรณ์การเรียน, ขนมปี๊บ ให้แก่เด็กนักเรียน รร.ห้วยหมูพิทยาฯ โดยจะจัดส่งให้ทางโรงเรียนในลำดับต่อไป 3.สำหรับเจ้าตัวจะต้องเดินทางไปรักษาตัวต่อที่ รพ.นครพิงค์ฯ จว.ช.ม. ในวันที่ 20 มิ.ย. 61 ทาง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้จัดยานพาหนะ (รถตู้) พร้อมพลขับ สนับสนุนการเดินทางเข้ารับการรักษาตัว หน่วยจะได้ติดตาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวก ต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

โครงการ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย

เมื่อ 11 มิ.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัด กำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกับ จนท.สธ.อ.ปาย, จนท.อบต.เวียงใต้ และ อสม. ในกิจกรรมโครงการ “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายเฉลิมชัย จารุมณี หัวหน้า สธ.อ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

จัดแสดงนวัตกรรมของหน่วย ในการตรวจประกันคุณภาพการฝึก

เมื่อ 06 มิ.ย.61 พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดแสดงนวัตกรรมของหน่วย ในการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ประจำปี 2561 ณ พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้ารับการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัว กพ.ทบ.

เมื่อ 31 พ.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย จ.ส.อ.ชัยรัตน์ สุหล้า ผู้ดูแล บุตรและครอบครัวกำลังพล ทบ.ที่ทุพพลภาพในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 เข้ารับการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัว กพ.ทบ.ในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จว.ล.ป.โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้ารับการถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อ 29 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมพูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ครอบครัว และกำลังพลทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 เข้ารับการถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อ 29 พ.ค.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ น.ฝธก. / กพ. ร.7 พัน.5 ร่วมกับนายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร (นชง.)

เมื่อ 25 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร (นชง.) และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จากตำแหน่ง ร้อยตรี เป็น ร้อยโทร จำนวน 5 นาย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรม บก.พัน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อ 24 พ.ค.61 ร.ต.ขัตพันธ์ บุตรสอน จ่ากอง ร้อย.อวบ.ที่.1 ได้นำกำลังพล นายสิบ, พลทหาร ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธาน ณ ธนาคารกรุงไทย สาขา ปาย อ.ปาย จว.มส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมหน่วย กองพันทหารราบที่ 5

เมื่อ 22 พ.ค.61 พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย และ พบปะให้โอวาทกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 , เยี่ยมชมการฝึก การแสดงทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The Bodies Slams) , เยี่ยมชม การยิงปืนทางยุทธวิธี ของ ชป.นทล. ร.7 พัน.5 ณ สนามยิงปืนทราบระยะ โดยมี พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

การแสดงทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภ เริงระบำ Hop To The Bodies Slams

เมื่อ 21 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ กำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ทำการฝึกการแสดงทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The Bodies Slams) ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่. 1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" ฝึกฝนการยิงปืน หน่วยทหารขนาดเล็ก "

เมื่อ 18 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจดูชุด ชป.นทล. ฝึกซ้อมการยิงปืนด้วยกระสุนจริง และได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขัน ชป.นทล.(12นาย) ของ ทภ.3 ประจำปี 2561"

เมื่อ 14 พ.ค.61 พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7(1) พร้อมด้วย ผบ.หน่วย/ผู้แทนหน่วยถึงระดับ ผบ.พัน ของ นขต.พล.ร.7 ให้การต้อนรับ มทภ.3 และเข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขัน ชป.นทล.(12นาย) ของ ทภ.3 ประจำปี 2561 ณ สนามหน้า บก.ร.17 พัน.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

" เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และ ปฏิญาณตน สมาชิกชมรมคนรักในห

เมื่อ 14 พ.ค.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงศ์โสภณ น.ฝธก./กพ. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และ ปฏิญาณตน สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัด 1

เมื่อ 09 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมพูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัด 1 และให้โอวาทพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยร.7 พัน.5

เมื่อ 8 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมพูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 คณะนายทหารและกำลังของหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 จากนั้น มทภ.3 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย และให้คำแนะนำในการต่อยอดของโครงการให้เกิดรูปธรรมและยั่งยืน เช่น โครงการเลี้ยงหมูป่า และการปลูกพืชผักตามฤดูกาล จากนั้น มทภ.3 และคณะได้เดินทางกลับ เวลา 1730 น.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจพื้นที่แต่ละส่วนของ ร้อย.นขต.

เมื่อ 03 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และ ฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจพื้นที่แต่ละส่วนของ ร้อย.นขต. เพื่อเตรียมความพร้อม รับตรวจ จากแม่ทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.ว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

เมื่อ 1 พ.ค.61 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.กรม.ทพ.36 ( อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ) ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 และ พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 ( ท่านใหม่ ) ณ สนามหน้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.7 พัน.5

เมื่อ 1 พ.ค.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.7 พัน.5 ระหว่าง คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ( อดีตประธานชมรมแม่บ้าน ) ทบ.ร.7 พัน.5 กับคุณนิลรัตน์ชา ชมภูนุช ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ( ท่านใหม่ ) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บก.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีบวงสรวงสักการะ

เมื่อ 1 พ.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.กรม.ทพ.36 ( อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ) พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 ( ท่านใหม่ ) ร่วมกับ นายทหาร นายสิบ และพลทหาร บวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ภายในหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีส่งกำลังพล รับราชการครบกำหนด และปลดประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1

เมื่อ 30 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7พัน.5 เป็นประธาน พิธีส่งกำลังพล รับราชการครบกำหนด และปลดประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 และการสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ เม.ย.61 โดย มี นายทหาร, นายสิบและ พลทหารกองประจำการ ร่วมพิธี ณ สนามหญ้า หน้า ร้อย.อวบ.ที่.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รับประทานอาหารกับกำลังพลที่จะปลดประจำการ

เมื่อ 29 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5, ผบ.ร้อย นขต.ร.7 พัน.5, นายทหาร, นายสิบ ร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล พลทหาร รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ที่จะปลดประจำการ เมษายน 2561 ณ โรงเลี้ยง ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ซักซ้อมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ 29 เม.ย.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงศ์โสภณ น.ฝธก./กพ. ร.7 พัน.5 ได้ทำการเตรียมการซักซ้อม พิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ เม.ย.61 ณ สนามหญ้า หน้า ร้อย.อวบ.ที่.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ส่งมอบกระบือเผือก ให้แก่ค่ายโสณบัณฑิตย์

เมื่อ 28 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ์ คำชมภู น.ฝยก.ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนผู้บริจาค นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนผู้บริจาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวกัลยา ยอดสาร ผู้แทนผู้บริจาคจังหวัดน่าน โดยคณะได้ส่งมอบ กระบือเผือกทั้ง 4 ตัวให้แก่ทางค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทางค่ายจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ตามคำแนะนำของ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3 (ภริยาแม่ทัพภาค 3) ทั้งนี้เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ร่วมทำบุญ ณ ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เสนาสนเทศ ประจำเดือนเมษายน

เมื่อ 27 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เสนาสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2561 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และ แม่บ้าน ร.7 พัน.5 เรื่อง หลักการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ในการเลี้ยงดูบุตรให้อยู่ในสังคมให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อย่างรู้คุณค่าของชีวิต, การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ ให้รู้คุณค่าอย่าสิ้นเปลือง และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ฉายวิดีทัศน์ให้เป็นสื่อด้านกรณีศึกษาของผู้คนในสังคม เป็นข้อคิดคติเตือนใจ, เรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใช้เป็นการขับเคลื่อนงานของหน่วย, และการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง การรับรู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมปัจจุบัน รับรู้อย่างมีสติ การรู้คุณค่าของชีวิต ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตนเอง และครอบครัว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของที่ระลึก ให้กับทหารกองประจำการ

เมื่อ 27 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมมอบของที่ระลึก ใบเกียรติบัตรและเอกสารสำคัญทางราชการ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ที่ปลดประจำการ 30 เม.ย.61 ณ บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รดน้ำดำหัวนายอำเภอปาย

เมื่อ 25 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานรดน้ำดำหัว นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีมุทิตาจิตและ แสดงถึงความสมานฉันท์ ความพร้อมเพรียงของชาวอำเภอปาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสักการะ

เมื่อ 25 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, จัดให้มีรัฐพิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสักการะ คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 25 เมษายน ) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ให้คำแนะนำกับหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อ 24 เม.ย.61 พ.ต.ญ.พวงผกา ใจแข็ง และคณะเดินทางมาตรวจให้คำแนะนำกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 เรื่องมาตรการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่และ เดินทางตรวจการจัดระเบียบโรงนอนเขตสุขาภิบาล ตรวจความพร้อมของโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยง และติดต่อประสานงานกับ รพ.ปายในการประสานงานแผนการส่งกลับผู้ป่วยโรคลมร้อน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชี้แจงและมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561

เมื่อ 23 เม.ย.61 พ.อ ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะ ชี้แจงและมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 และข้อเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยเหนือ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ รวมทั้ง ผบ.ร.7 พัน.5 ยังเน้นย้ำเกี่ยวกับการเป็นตัวอย่างที่ดีของครูฝึก ครูทหารใหม่ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เยี่ยมครอบครัว บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ 21 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.7 พัน.5 เดินทางเยี่ยมครอบครัว และมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ของหน่วย ร.7 พัน.5 จำนวน 1 นาย คือ ด.ช.นิลภัทร สุหล้า บุตรของ จ.ส.อ.ชัยรัตน์ สุหล้า ณ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ต.บ้านสาง อ.เมือง จว.พ.ย.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

จัดหาอุปกรณ์จัดเลี้ยงให้กับกำลังพล

เมื่อ 23 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ได้ให้ฝ่ายส่งกำลังบำรุง จัดหาอุปกรณ์จัดเลี้ยงให้กับกำลังพล ในส่วนที่เกิดการชำรุดและไม่เพียงพอต่อการจัดเลี้ยง ให้กำลังพลในห้วงปัจจุบันนั้น ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

สวัสดิการที่จะได้รับในการจัดทำบัตรทหารผ่านศึก

เมื่อ 191000 เม.ย.61 นาง จริยา คงพูลศิลป์ หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตเชียงใหม่ ได้มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิ สวัสดิการที่จะได้รับในการจัดทำบัตรทหารผ่านศึก ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ที่จะปลดประจำการ เม.ย.61 โดยมี ร.อ.เทิดศักดิ์ พงศ์โสภณ น.ฝธก./กพ. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ มีทหารกองประจำการ (ผลัดปลด) เข้ารับฟัง จำนวน 173 นาย ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.พล.ร.7

เมื่อ 17 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ผบ.พัน.นขต.พล.ร.7 และนายทหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.พล.ร.7 และ ผบช.นขต.พล.ร.7 ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. พร้อมร่วมเดินทาง รดน้ำขอพร อดีต ผบช. ในพื้นที่ จว.ช.ม.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7 พัน.5 เลี้ยงอาหารกลางวัน, ไอศกรีมให้กับเด็ก และให้กำลังใจครูประจำศูนย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เปิดพิธีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้, ทักษะวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของอุปโภคเพื่อเป็นสวัสดิการในการลดค่าใช้จ่าย

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ได้จัดหาของอุปโภคให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นสวัสดิการในการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล โดยได้จัดหาไข่ไก่และ ข้าวที่กองร้อยสนับสนุนการรบเป็นหน่วยดำเนินการปลูก ดำเนินการมอบให้กับตัวแทน ร้อย นขต. ไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย ถือเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร, นายสิบ, พลทหารและครอบครัวกำลังพลของหน่วย ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน โดยถือโอกาสต้อนรับปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ซักซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ

เมื่อ 9 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 สังเกตการณ์และจัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ร่วมซักซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ หมู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข โดยมี อบต., อบท., มูลนิธิและจนท.ตำรวจร่วมซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยว ในห้วงวันหยุดเทศการสงกรานต์ ที่ ถนน1095 บริเวณสะพาน บ.กุงแกง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 6 เม.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล บริจาคโลหิตกลุ่มเลือดหายาก ไว้สำรองฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับคลังโลหิต รพ.ปาย อ.ปาย จว.ม.ส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงค์จักรี เนื่องในวันจักรี 6 เม.ย.61


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำปาย

เมื่อ 6 เม.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร ,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลปายพร้อม จนท.,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,ราษฎร และจิตอาสาฯ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำปาย เพื่อใช้อุปโภคบริโภคแก้ปัญหาในฤดูแล้ง บริเวณแม่น้ำปาย ที่ชุมชนบ้านป่าขาม หมู่ที 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 5 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำของหน่วย ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอดอยคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมื่อ 5 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ( 2 ) โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 316 คน ณ ที่ว่าการอำเถอ ดอกคำใต้ จ.พะเยา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมื่อ 4 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 283 คน ณ ที่ว่าการอำเถอ ดอกคำใต้ จ.พะเยา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยม กพ.ของ ร้อย.ร.7013

เมื่อ 4 เม.ย.61 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และ พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กพ.ของ ร้อย.ร.7013 ที่ฝึกเตรียมการ จชต.ในพื้นที่ จ.ว.ล.พ. ณ วัดทาชมภู ต.ทาปลาดุก จ.ว.ล.พ.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมโครงการกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดแม่น้ำปาย และสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อ 4 เม.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร , นายสิบและพลทหาร ร่วมกับ ทต.ปายพร้อม จนท. ,ราษฎร และจิตอาสาฯ ร่วมโครงการกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดแม่น้ำปาย และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 3 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(แผนงานการดำเนินงานขยายผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ชุมชนจังหวัดภาคเหนือ)ให้กับกำลังพล นายสิบและพลทหาร ในระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.61 จำนวน 8 หลักสูตร ณ ห้องสอนอบรม ร้อย สสก. ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณทิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ( 2 )

เมื่อ 3 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 438 คน ณ โรงยิง โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.พะเยา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 2 เม.ย.61หน่วย ร.7 พัน.5จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ร่วมกับ รพ.ปาย จว.ม.ส.บริจาคโลหิต จำนวน 14,000 ซีซี และร่วมกับ กศน.อ.ปาย จัดกิจกรรมโครงการ 2 เมษายน รักการอ่าน ณ ทต.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เมื่อ 2 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 498 คน ณ โรงยิง โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.พะเยา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอภูกามนยาว จังหวัดพะเยา

เมื่อ 01 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 165 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอ ภูกามยาว จ.พะเยา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจการซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ (ช่วงบ่าย)

เมื่อ 21 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.พัน.ร.75 ได้ตรวจการซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของ พัน.ร.75 ในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2561 ณ สนามฝึก ร.7 พัน.1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชุม ผบ.ร้อยและฝ่ายอำนวยการ พัน.ร.75

เมื่อ 20 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.พัน.ร.75 ได้ประชุม ผบ.ร้อยและฝ่ายอำนวยการ พัน.ร.75 สรุปผลการปฏิบัติ ข้อแก้ไขประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ในห้วงต่อไป ณ ที่รวมพล ร.7 พัน.1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วยพัน.ร.75

เมื่อ 20 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.พัน.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจการซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วยพัน.ร.75 ในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ปี 61 ณ สนามฝึก ร.7 พัน.1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

บวงสรวง ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพล

เมื่อ 20 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะ นายทหารฝ่ายอำนวยการ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน ปี 2561 ได้ทำการบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหารราช , พระพี่นางสุพรรณกัลยา, สักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช , และศาลหลวงนาแล ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพล ( ร.7/1 ) ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน

เมื่อ 15 มี.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน พล.ร.7 ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประมวลผลการฝึก ในห้วงต่อไป โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสายผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองพัน ณ สนามหน้าร้อย อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจดูการฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน พล.ร.7

เมื่อ 13 มี.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน พล.ร.7 ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประเมินผลการฝึก ในห้วงต่อไป โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รอง ผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองพัน ณ สนามหญ้าหน้าร้อยอวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม

เมื่อ 13 มี.ค.61 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ได้ร่วมกับกำลังพลฯ ร้อย.สสก. เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม ที่ปลูกในพื้นที่ของกองร้อย โครงการเกษตรพอเพียง โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะนำมาจำหน่ายให้กับ โรงเลี้ยง และกำลังพล ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลในการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรพอเพียง ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบเงินรางวัล ให้นายสิบสูทกรรมดีเด่น

เมื่อ 12 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินรางวัล นายสิบสูทกรรมดีเด่น ที่มีการโหวตจากกำลังพลว่าประกอบเลี้ยงได้อร่อย รสชาติดี ให้กับ จ.ส.อ.กานต์ณรงค์ ไหวศรี สังกัด กองร้อยสนับสนุนการรบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและ สวัสดิการให้กับทหารกองประจำการ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจสภาพความพร้อมรบ กองร้อยถวายรักษาความปลอดภัย

เมื่อ 9 มี.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจสภาพความพร้อมรบ กองร้อยรักษาถวายความปลอดภัย ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม. ในห้วงวันที่ 10 - 14 มี.ค.61 ณ สนามหญ้า หน้าร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย

เมื่อ 8 มี.ค.61 หน่วย ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.ที่มาทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ร.7 พัน.5 เพื่อแนวทางการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางพระราชทานฯของคณะครูและนักเรียนต่อไป โดยมี ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของศูนย์การเรียนรู้ฯของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พบปะพูดคุยหารือผู้นำชุมชนหมู่บ้านรอบค่าย

เมื่อ 8 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เชิญผู้นำชุมชนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน รอบค่ายโสณบัณฑิตย์ เพื่อพบปะพูดคุยหารือ ถึงแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่า บริเวรรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ ณ บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา

เมื่อ 1 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช ว่าเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับนายทหาร นายสิบ พลทหาร และแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางตรวจการฝึกของ ร้อย.ร.753

เมื่อ 26 ก.พ.61 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางตรวจการฝึกของ ร้อย.ร.753 ในกาาฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย กรมทหารราบที่ 7 ประจำปี 2561 ในการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล

เมื่อ 26 ก.พ.61 หน่วย ร.7 พัน.5 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผลในสถานี หน่วยทหารขนาดเล็ก / ปปส.( ร.7 พัน.5 รับผิดชอบ ) ในการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ณ สนามฝึก ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เดินทางตรวจการฝึกในการฝึกเป็นหน่วย

เมื่อ 26 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจการฝึกในการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ร้อย.ร.753 ณ สนามฝึก ต.นครเจดีย์ อ.ปางซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล

เมื่อ 25 ก.พ.61 หน่วย ร.7 พัน.5 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผลในสถานี การตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย ในการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ณ สนามฝึก ต.นครเจดีย์ อ.ปางซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร้อยทหารราบที่ 753 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล

เมื่อ 24 ก.พ.61 กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 753 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล สอบข้อเขียนเป็นบุคคล ในการการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ร.7 พัน.5 ณ วัดผาเงิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคกองร้อย ร.7 พัน.5

เมื่อ 24 ก.พ.61 ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผล การฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ร.7 พัน.5 สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ( หน่วยเข้าตรวจสอบ ร.7 พัน.5 ) ณ วัดผาเงิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยมการจัดนวัตกรรมตรวจการตรวจสอบประเมินผล

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดนวัตกรรมของหน่วย และเดินทางตรวจการตรวจสอบประเมินผล หน่วย ร.7 พัน.2 สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ณ สนามทดสอบวัดผาเงิบ ต.ดอนเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.2 เข้ารับการทดสอบ

เมื่อ 23 ก.พ.61 หน่วย ร.7 พัน.2 เข้ารับการทดสอบ สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ณ สนามทดสอบวัดผาเงิบ ต.ดอนเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบกล้วยหอมอินทรีย์

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบกล้วยหอมอินทรีย์ ที่กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบเป็นหน่วยดำเนินการปลูก ให้กับกำลังพลชุดฝึก นทล. ณ สวนกล้วยหอม ร้อย.สสช.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ ครั้งสุดท้าย การฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประเมินผลการฝึก ในห้วงวันที่ 24 ก.พ. ถึง 1 มี.ค.61 โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รองผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองร้อย ณ สนามฝึกหน้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของอุปโภคให้กำลังพลเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้จัดหาของอุปโภคให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นสวัสดิการในการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล โดยได้จัดหาไข่ไก่และข้าวที่กองร้อยสนับสนุนการรบเป็นหน่วยดำเนินการปลูก ดำเนินการมอบให้กับตัวแทน ร้อย นขต. ไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 3 นาย 1.พลฯ วรพล ปรมัตถ์ภัทรกุล 2. พลฯ ปฏิพล แซ่หมี่ 3. พลฯ เกรียงไกร วงศ์ษา ณ ลานทหารเสือ ลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผล

เมื่อ 22 ก.พ.61 ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผล การฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ร.7 พัน.5 สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ( หน่วยเข้าตรวจสอบ ร.7 พัน.1) ณ วัดผาเงิบ ต.ดอนเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ

เมื่อ 22 ก.พ.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประมวลผลการฝึก ในห้วงต่อไป โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รองผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองร้อย ณ สนามหน้าร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ต้อนรับคณะ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

เมื่อ 21 ก.พ.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คณะ พล.ร.ต.จตุพล เกษรบัว ตัวแทน มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และ คณะอาจารย์วิทยาลัยนอร์ทฝาง เพื่อรับฟังและชี้แจง การทำ ผลการฝึกวิชาชีพของทหารผลัดปลด ณ ห้องรับรอง บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 ห้วงที่ 1

เมื่อ 21 ก.พ.61 กำลังพลนายทหาร นายสิบ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการทดสอบร่างกาย ประจำปี 2561 ห้วงที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมรับภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป ณ ลานทหารเสือลานนาไทย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล และ เครื่องช่วยฝึกที่ใช้ในการประเมินผล

เมื่อ 20 ก.พ.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ได้ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล และ เครื่องช่วยฝึกที่ใช้ในการประเมินผล การฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ณ พื้นที่ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยมี ร.อ.วราวุธ มูลสวัสดิ์ หัวหน้ากรรมการ ( น.1 , ส.7 , พลฯ 4 รวม 12 นาย ) ณ สนามหญ้าหน้าร้อย อวบ.ที่.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมลงแขกปลูกข้าวพันธุ์ กข.21 ในพื้นที่ศูนย์การเรียนของหน่วย

เมื่อ 19 ก.พ.61 นายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมลงแขกปลูกข้าว พันธุ์ กข.21 ในพื้นที่ศูนย์การเรียนของหน่วย ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ และนำผลิตผลจำหน่ายเป็นสวัสดิการของ กำลังพลภายในหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

นายทหาเวรผู้ใหญ่ อบรมทหารกองประจำการ

เมื่อ 13 ก.พ.6 ร.ท.สาคร ธนันชัย นายทหาเวรผู้ใหญ่ ได้อบรมทหารกองประจำการ เรื่องการเป็นคนดีของสังคม ให้พลทหารได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฟุตบอลมวลชนอำเภอปายคัพ

เมื่อ 15 ก.พ.61 ร.7 พัน.5 ได้ส่งทีมฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฟุตบอลมวลชน อำเภอปายคัพ ( อาวุโส ) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยมี นายทหาร, นายสิบ ( อาวุโส ) เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ติวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ นนส.

เมื่อ 15 ก.พ.61 นางเกศรินทร์ เจริญสุข อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ รร.ปายวิทยาคาร ได้ติวข้อสอบให้กับทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ นนส.ประจำปี 2561 ( ภาควิชาการ ) สนามสอบ บางนา กทม.ได้ดำเนินการติว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่น

เมื่อ 10 ก.พ.61 ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่น เข้าพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่ ผีรู ต.เวียงเหนือ, ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. เข้าตัดทำลาย ห้วงวันที่ 10 - 14 ก.พ.61 ผลการปฏิบัติ แปลงฝิ่นจำนวน 9 แปลง(แปลงเพิ่มเติม 1 แปลง) พบไร่ฝิ่นและเข้าตัดทำลาย จำนวน 3 แปลง ไม่พบแปลงและเป็นแปลงพืชผักสวนครัวชาวบ้าน จำนวน 5 แปลง ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่น เดินทางกลับถึงหน่วย ร.7 พัน.5 เมื่อ 15 ก.พ.61


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อ 13 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 และ จนท.อบต.แม่ค

เมื่อ 13 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 และ จนท.อบต.แม่คง เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันให้กับราษฎร บ.กองสุม ม.6 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. โดยมี นายอาทิตย์ ชลธิศกสินธุ์คุณ ผญบ.ฯ เป็นประธาน และได้มอบแผ่นโปสเตอร์ให้กับ ผญบ.ฯ ณ ศศช. บ้านกองสุม ม.6 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พบปะกำลังพล ชป.นทล.ของหน่วย

เมื่อ 14 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล ชป.นทล.ของหน่วย และให้แนวทางในการฝึกเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและวิชาการ ในการเข้ารับการทดสอบประเมินผล ในห้วงต่อไป ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ 14 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจความคืบหน้า โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ, โครงการไก่ไข่อารมณ์ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร.7 พัน.5 ร้อย.สสก. และได้เก็บผลิตผลทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ โดยมี ร.ท. ฉลอง เอมะสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ร้อย.สสก. รายงานความคืบหน้าโครงการเดินตามร้อยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

นายทหารเวรผู้ใหญ่อบรมทหารกองประจำการ

เมื่อ 13 ก.พ.61 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม นายทหาเวรผู้ใหญ่ ได้อบรมทหารกองประจำการ เรื่องกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน , วินัยทหาร และแบบธรรมเนียม ให้พลทหารได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติในการกระทำผิดรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่ออาชีพทหารและของหน่วย ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมแข่งขันฟุตบอล รายการฟุตบอลมวลชนอำเภอปายคัพ

เมื่อ 13 ก.พ.61 ร.7 พัน.5 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการฟุตบอลมวลชน อำเภอปายคัพ ( อาวุโส ) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยมี นายทหาร, นายสิบ ( อาวุโส ) เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.ว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ตาม รปจ.ของหน่วย

เมื่อ 13 ก.พ.61 กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ตาม รปจ.ของหน่วย เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ของกำลังพล พร้อมรับภารกิจของหน่วยต่อไป ณ สนามหญ้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการห้ามเผา

เมื่อ 11 ก.พ.61 ชป.รณรงค์ป้องกันไฟป่าฯ พล.ร.7 (ร.7 พัน.5) แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการห้ามเผาในห้วง 61 วันอันตราย (1 มี.ค.- 30 เม.ย.) /ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียงฯ ในการรณรงค์การป้องกันไฟป่า หากพบเห็นให้รีบแจ้ง จนท.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าพบปะ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เพื่อประสานการปฏิบัติ

เมื่อ 10 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. เข้าพบปะ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เพื่อประสานการปฏิบัติในห้วงต่อไป และทางสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียงได้มอบแผ่นโปสเตอร์และแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันให้กับชุดรณรงค์ฯ เพื่อนำไปแจกให้กับราษฎรต่อไป ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 10 ม.ค.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย, อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย ในเรื่องการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอฯ ระบบ FM. คลื่นความถี่ 100 MHz. ออกอากาศจากค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รับฟังบรรยายพิเศษเรื่องอุดมการณ์ทางทหารของกำลังพลชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ และศิษย์เก่าของหน่วย, ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องอุดมการณ์ทางทหารของกำลังพลชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ตลอดจนได้ให้ข้อคิด คติเตือนใจของ กพ.เรื่องแนวทางรับราชการในปัจจุบัน จาก พล.ท.สมหมาย วงค์มาก (อดีต ผบ.ร.7 พัน.5) ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61 ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีทางศาสนาและรับประทานอาหารพร้อมกัน

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหาร, ครอบครัวกำลังพล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปายและศิษย์เก่าของหน่วย, ผบ.หน่วย พัน.นขต.พล.ร.7 ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61 โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธี กพ.ของหน่วยและผู้ร่วมพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารอย่างพร้อมเพรียง ณ บก.ร.7 พัน.5 และ ร้อย.อวบ.ที่ 1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระรูปพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา ศาลหลวง ร.5, ศาลหลวงนาแล และพระไพรีพินาศฯ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยที่กำลังพลยึดเหนี่ยวจิตใจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัวกำลังพลของหน่วย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61 เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาค 3 เป็นประธาน ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า

เมื่อ 9 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 เข้าพบปะ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์และฝากให้นักเรียนไปประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้ปกครองที่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ต้อนรับ รองแม่ทัพภาค 3 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย

เมื่อ 8 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาค 3 ที่เดินทางตรวจเยี่ยม กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ทำการสักการะบูชา พระพบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหารราชและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา และได้เยี่ยมชมร้านกาแฟเพื่อสวัสดิการของกำลังพล


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อ 7 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ม.ส.5, นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ และราษราษฏร บ.ห้วยฮากไม้ใต้ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยฮากไม้ บ.ห้วยฮากไม้ใต้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันทำแนวกันไฟ

เมื่อ 6 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พล.ร.7, (ร.7 พัน.5) / ชุดบรรเทาสาธารณภัยฯ / อบต.บ้านกาศ และราษฎรจิตอาสาฯ บ.ท่าข้าม (หย่อมบ้านดอยคำ) ทำแนวกันไฟ บริเวณหลังวัดถ้ำพระโบราณ (ถ้ำเหง้า) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า

เมื่อ 051700 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. เข้าพบปะ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ให้กับ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก และฝากให้ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนไปบอกต่อกับผู้ปกครองที่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า

เมื่อ 051600 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ให้กับ นักเรียนโรงเรียนห้วยฮากไม้ใต้ และฝากให้นักเรียนไปประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้ปกครองที่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

เมื่อ 051300 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. โดยมี นายชาญยุทธ มุกดาร์ ป.อาวุโส อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. เป็นประธาน ครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพลทำการฝึกสาธิตขยายผลบุคคลท่าอาวุธ

เมื่อ 2 ก.พ.61 ชุดครูฝึกที่ได้รับการอบรมได้ทำการฝึกสาธิตขยายผลบุคคลท่าอาวุธ ให้กำลังพลของหน่วยเพื่อยึดเป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามแบบฝึกที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม และกำลังพลนายสิบและพลทหารร่วมฝึก การปฏิบัติกำลังพลสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมเพรียง แข็งแรง ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

นายทหาร ทำการฝึกทบทวนท่ากระบี่

เมื่อ 2 ก.พ.61 กำลังพลนายทหาร ร.7 พัน.5 ทำการฝึกทบทวนท่ากระบี่และให้คำแนะนำในการฝึกสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อให้การใช้ท่ากระบี่ในการร่วมพิธีต่างๆ เป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ หน้า บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อบรมเรื่องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

เมื่อ 1 ก.พ.61 พล.ท.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคที่ 3 และ พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคที่ 3 ได้เดินทางมาพบปะสมาชิก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ รวมทั้งได้สรุปชี้แจง ผลการดำเนินงานในห้วง ปีงบประมาณที่ ผ่านมา และได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วย เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย 9 ก.พ.61 โดยมี พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมพู ฝอ.3 ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการแผนบรรเทาสาธารณภัย ทบ.

เมื่อ 31 ม.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฎิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วยฯ เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการแผนบรรเทาสาธารณภัย ทบ. ณ โรงแรมฮิป เขตดินแดง กทม.โดยมี พล.ต.นิรันดร ศรีคธา ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง

เมื่อ 25 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีนมัสการพระพุทธรูปอุ่นเมือง สืบชะตาหลวงบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พิธีสืบชะตาหลวง”เป็นประเพณีของชาวล้านนา ช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้เข้าร่วมพิธี ณ วัดน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ประมาณ 800 คน โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ 23 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.พัฒนา มาตร์มงคล ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ที่เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน คณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของหน่วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งตรวจเยี่ยมโครงการปลูกกล้วยหอมทอง ในพื้นที่ของ ร้อย.สสช.และ ร้อย.อวบ.ที่ 2 ผบ.ร.7 พัน.5 ยังมอบผลิตผลกล้วยหอมทอง ให้กับคณะเป็นของฝาก ผลการปฏิบัติ คณะได้ชื่นชมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อ 23 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่นาเติง และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ได้มามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561 ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพลของหน่วย ณ ห้องรับรอง บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเปิดฝายมีชีวิต

เมื่อ 21 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และคณะแม่บ้าน นายทหาร ของหน่วยได้นำคณะคุณสภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางเปิดฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยม่วงกอน บ้านแสงทองเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยร่วมกับ ร.7 พัน.5 , กรม ทพ.36, วชช.มส.หน่วยจัดการศึกษาอ.ปาย , ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปาย, กำนัน ผญบ.ตำบลเวียงใต้, รพ.ปางมะผ้า, และท้องถิ่น อ.ปาย เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าให้ชุ่มชื่น รวมทั้งร่วมสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมหน่วย

เมื่อ 21 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และคณะแม่บ้าน นายทหาร ของหน่วยให้การต้อนรับ คุณสภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านต่างๆ ของหน่วย ได้เยี่ยมชมและชิมกาแฟของกำลังพลที่ได้เป็นอาชีพเสริม ร้าน@ ปายคอฟฟี่ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของหน่วย โดยมี ร.ท.ฉลอง เอมสุววรรณ เป็นผู้บรรยายผลการดำเนินงานของโครงการฯ และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มองผลิตผลกล้วยหอมทอง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นของฝาก..


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยให้การต้อนรับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

เมื่อ 19 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และคณะแม่บ้าน นายทหาร ของหน่วยให้การต้อนรับ คุณสภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 โดยมี คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของ ชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 หลังจากนั้น ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบกฯ ได้เดินทางเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และติดตามการพัฒนาปรับปรุง และได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ บ.น้ำฮู ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมผู้สูงอายุ การปฏิบัติ ผู้สูงอายุให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มและกันเอง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ 18 ม.ค.61 พ.อ.ชัยแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของกำลังพล กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย รวมทั้งทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้แสดงทางทหาร 2 ชุดการแสดง การแสดงกายบริหารประกองท่อนซุง, การแสดงยิงปืนฉับพลันทางทหาร โดยมีกำลังพลของหน่วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปาย และผู้ปกครองของทหารใหม่ ร่วมชมการสวนสนามครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานสวนสนาม ค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

องคมนตรี เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 18 ม.ค.61 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชในโอการเดินทางติดตามงานในพระองค์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และ คณะนายทหารของหน่วยให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีมอบโล่ให้กับกำลังพลที่มีคุณลักษณะดีเด่น

เมื่อ 17 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบโล่ให้กับกำลังพลที่มีคุณลักษณะดีเด่นในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ครูฝึกดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น , ทหารใหม่ที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเด่น , ทหารใหม่ผู้ยิงปืนดีเด่น , ทหารใหม่ผู้มีสมรรถภาพร่างกายดีเด่น รวมทั้งให้โอวาทและอบรมทหารใหม่ในโอกาสปิดการฝึกในการลากลับไปเยี่ยมญาติของทหารใหม่ ผบ.ร.7 พัน.5 ยังเน้นย้ำทหารใหม่ในการกระทำความผิดกฎหมายบ้านเมือง การกระทำผิดอื่นๆที่เป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ของหน่วยและกองทัพบก ณ ห้องอบรม ร้อย.อาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจความพร้อมรบ ครั้งสุดท้าย ของชุดรักษาความปลอดภัย

เมื่อ 16 ม.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ์ คำชมภู นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ร.7 พัน.5 ได้ตรวจความพร้อมรบ ครั้งสุดท้าย ของชุดรักษาความปลอดภัย และชี้แจงเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ร.อ. ศักดิ์ภรต รุ่งสาย เป็นหัวหน้าร้อยรักษาความปลอดภัย ก่อนแยกย้ายออกปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จว.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมโครงการทบทวนบทเรียนหลังการฝึกการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน

เมื่อ 15 ม.ค.61 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2560 พลัดที่ 2 ร.ต.อุดม กันทา ผู้ช่วยผู้ฝึก 1 เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ 3 นายและตัวเเทนของทหารใหม่จำนวน 2 นาย เข้าร่วมโครงการทบทวนบทเรียนหลังการฝึกการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนโดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.หน่วยฝึกมีผลการปฏิบัติงานด้านป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ระดับดีเยี่ยม 2.เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนระดับดีเยี่ยม โดยมี พ.ท ธิติ สุธีรศานต์ ตำเเหน่งนายเเพทย์ศัลยกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เป็นประธานในพิธี และผู้ฝึกเเละตัวเเทนทหารใหม่ได้นำเสนอ นวตกรรมของหน่วยให้กับทางรพ.ค่ายกาวิละรับฟัง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 13 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย และหน่วยงานราชการ เป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และทางหน่วยได้จัดซุ้มกิจกรรม แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เด็กที่มาในงานได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร อีกทั้ง พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และ ภริยา ได้มอบของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มาร่วมงาน ณ สวนสาธารณะโพธิ์ร่มรื่น ม.8 ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 13 ม.ค.61 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และ ภริยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561 และได้มอบของรางวัล ให้กับเด็กที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันเด็กแห่งชาติต่อไป ณ สนามฟุตซอลบ้านพัก ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

บริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อ 12 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพล นายทหาร, นายสิบ, และพลทหารที่ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งตัวแทนเหล่ากาชาดฯ ได้มอบของที่ระลึก ให้กับ ผบ.ร.7.พัน.5 เป็นการขอบคุณหน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7พัน.5 เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

เมื่อ 12 ม.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7พัน.5 ได้มอบขนม , ไอศกรีมให้กับเด็ก และให้กำลังใจครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อ 12 ม.ค. 61 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นายทหาร , นายสิบ , พลทหาร และ ครอบครัว ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ ร่วมฟังคติธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทดสอบร่างกาย ประจำเดือน

เมื่อ 10 ม.ค. 61 กำลังพลนายทหาร นายสิบ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการทดสอบร่างกาย ประจำเดือนในการเตรียมความพร้อมรับภารกิจของหน่วยเหนือต่อไป ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่

เมื่อ 9 ม.ค. 61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ (โดยกรรมการกรมทหารราบที่ 7 ) สถานีที่ 1 - 6 โดยมี ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 กล่าวรายงาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจสอบประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่

เมื่อ 8 ม.ค. 61 ทหารใหม่รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 เข้ารับการแข่งขันตรวจสอบประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ สถานีที่ 6 การสอนอบรม ด้วยคณะกรรมการกรมทหารราบที่ 7 ณ ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ 3 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เสนาสนเทศ เรื่อง ระเบียบวินัยของกำลังพล

เมื่อ 5 ม.ค. 61 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ ร.7พัน.5 เป็นประธานในการประชุม เสนาสนเทศ เรื่อง ระเบียบวินัยของกำลังพล , หลักการการดำเนินชีวิต , ปลุกใจกำลังพลให้ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ให้กับกำลังพล พลทหาร , นายสิบ , นายทหาร , นายทหารชั้นประทวนและครอบครัว ณ ห้องอบรม ร้อย อาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

นายทหาร ร.7 พัน.5 ร่วมฝึกท่ากระบี่

เมื่อ 5 ม.ค.61 กำลังพลนายทหาร ร.7 พัน.5 ร่วมฝึกท่ากระบี่และให้คำแนะนำในการฝึกทบทวนท่ากระบี่ สำหรับนายทหารชั้น สัญญาบัตร ( ฝักกระบี่แบบยาว ) เพื่อให้การใช้ท่ากระบี่ในการร่วมพิธีต่างๆ เป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ หน้า บก. ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชุดครูฝึกจากหน่วยฝึกทหารใหม่ สาธิตบุคคลท่าอาวุธ

เมื่อ 5 ม.ค. 61 ชุดครูฝึกที่ได้รับการอบรมได้ทำการฝึกสาธิตขยายผลบุคคลท่าอาวุธ ให้กำลังพลของหน่วยเพื่อยึดเป็นมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียวกันตามแบบฝึกที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม และกำลังพลนายสิบและพลทหารร่วมฝึก การปฏิบัติกำลังพลสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมเพรียง แข็งแรง ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

เมื่อ 4 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมเตรียมการต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ที่จะเดินทางตรวจพื้นที่และรับฟังข้อคิดเห็นของราษฎร อ.ปาย จว.ม.ส. ครั้งที่1/2561 ประจำเดือน ม.ค.61 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

นำนายร้อยที่บรรจุใหม่และนายทหารวิ่งเพื่อแนะนำสถานที่

เมื่อ 3 ม.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำนายร้อยที่บรรจุใหม่และนายทหารวิ่งเพื่อแนะนำสถานที่ ที่สำคัญในพื้นที่ อ.ปาย รวมระยะทาง 17 กม.การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อ 3 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยฯได้เข้าอวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยตั้งแต่อดีตโบราณสืบต่อกันมายาวนาน แด่ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย และหัวหน้าส่วนราชการ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ต้อนรับ พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน./รอง ผอ.ศอ.ปส.จชต.

เมื่อ 3 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน./รอง ผอ.ศอ.ปส.จชต. และอดีต ผบ.พล.ร.7 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561

เมื่อ 1 ม.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร, นายสิบ, ครอบครัว, ข้าราชการ, พ่อค้า, ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 62 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ 2561ณ หน้าที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบกระเช้าและรับคำอวยพร จากผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 30 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบกระเช้า ให้กับ ผบ.พล.ร.7 , ผบ.ร.7 และ ผบ.ร.17 และรับคำอวยพร จากผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ฐานปบ.การ บ้านแพมกลาง ร้อย.ร.753 อ.ปาย จ.ว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมต้อนรับ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม ฉก.ร.17

เมื่อ 30 .ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 , พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ร่วมต้อนรับ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ตรวจเยี่ยม ฉก.ร.17 ในพื้นที่ จว.มส. ณ. ฐานปบ.การ บ้านแพมกลาง ร้อย.ร.753 อ.ปาย จว.มส. โดยมี ร.อ.อมฤต สิทธิปิยะสกุล ผบ.ร้อย.ร.753 ให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน อำนวยความสะดวกและรับแจ้งเหตุให้กับประชาชนโครงการ"กองทัพบก พร้อมใจ มอบของขวัญวันปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน" กับกำลังพล ร.7 พัน.5 และ บก.ควบคุม ฉก.ร.17 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำการปฎิบัติงานของกำลังพลที่มีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ตรวจเยี่ยม กำลังพลทหารใหม่

เมื่อ 28 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กำลังพล ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหาร ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 และร่วมรับประทานอาหาร ณ ที่ พักแรมในสนาม


อ่านเพิ่มเติม/Read more

การเดินทางไกล และพักแรมในสนาม

เมื่อ 28 ธ.ค.60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำทหารใหม่ทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ปฏิบัติภารกิจ การเดินทางไกล และพักแรมในสนาม โดยใช้ระยะทาง 12 ก.ม. และพักแรม 1 คืน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จากตำแหน่งร้อยโทรเป็นร้อยเอก จำนวน 1 นาย และจากร้อยเอกเป็นว่าที่พันตรี จำนวน 1 นาย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรมหลัง บก.พัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบไข่ไก่และน้ำมันพืชเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ กพ.นายทหาร นายสิบ

เมื่อ 29 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบไข่ไก่และน้ำมันพืชเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ กพ.นายทหาร นายสิบ และกล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยให้มีความสุขในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2561ณ หน้าเสาธง ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 28 ธ.ค. 60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำ พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการ ณ วัดแม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกและเป็นจุดรับแจ้งเหตุให้กับประชาชน

เมื่อ 28 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกและเป็นจุดรับแจ้งเหตุให้กับประชาชน โดยใช้ชื่อกิจกรรมโครงการ "กองทัพบก พร้อมใจ มอบของขวัญวันปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน" กับกำลังพล ร.7 พัน.5 และบก.ควบคุม ฉก.ร.17 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของกำลังพลมีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ปล่อยแถวเนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพล, ร้อย.ร.753 , สภ.ปาย หน่วยงานปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมปล่อยแถวเนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่จะถึง เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ในพื้นที่อำเภอปาย โดยมี พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย เป็นประธาน ณ สภ.ปาย อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประเมินผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 )

เมื่อ 26 ธ.ค. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการประเมินผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 ) "สถานีที่ 2 บุคคลท่ามือเปล่า และสถานีที่ 3 บุคคลท่าอาวุธ" หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประเมินผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 )

เมื่อ 26 ธ.ค. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้ทำการประเมินผลการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 ) "สถานีที่ 1 เทสร่างกาย" หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเปิดการประเมินผลตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ( ครั้งที่ 2 )

เมื่อ 26 ธ.ค.60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหาราบที่ 7 ได้ทำพิธีเปิด การประเมินผลตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ( ครั้งที่ 2 ) โดยมี ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู นายทหารฝ่ายยุทธการ ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธี โดยมี ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ฯ กล่าวรายงาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของหน่วย ร.7 พัน.5

เมื่อ 20 ธ.ค.60 ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 3 (ชตบ.ทบ3)โดย พ.อ.วิโรจน์ หนูสอน และคณะจำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของหน่วย คือ 1. การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ 2 -4 อาวุธ 2.การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สาย สพ.และ วศ. 3.สป.ประเภทยานพาหนะ สาย สพ.และ ขส. ตาม อจย.,อสอ. ในและนอกอัตรา ของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประเมินการตรวจสอบสถานีที่ 6 ถาม-ตอบ 128 ข้อ

เมื่อ 17 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้รับการประเมินการตรวจสอบสถานีที่ 6 ถาม-ตอบ 128 ข้อ โดยคณะกรรม ร.7 พัน.5 ณ ห้องอบรมใต้ถุน ร้อย อวบ.ที่ 3


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมหน่วย

เมื่อ 16 ธ.ค.60 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วย ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ. ร.7 และ พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้น ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของหน่วย , ตรวจโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

การฝึกและ เรียนรู้ ตามสถานีต่างๆ ของทหารใหม่ 2/60

เมื่อ 16 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกและ เรียนรู้ ตามสถานีต่างๆ แบ่งเป็น 6 สถานี ดังนี้ 1. แผนที่ / เข็มทิศ 2. ยุทธวิธี 3. ป้อมสนาม 4. การปฐมพยาบาล 5. นชค. 6. ถาม-ตอบ อาวุธศึกษา 30ข้อ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ. ร.7 พัน.5 ร่วมฝึกท่ากระบี่

เมื่อ 15 ธ.ค. 60 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ร่วมฝึกท่ากระบี่และให้คำแนะนำในการฝึกทบทวนท่ากระบี่ สำหรับนายทหารชั้น สัญญาบัตร ( ฝักกระบี่แบบยาว ) เพื่อให้การใช้ท่ากระบี่ในการร่วมพิธีต่างๆ เป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ หน้า บก. ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยฝึกทหารใหม่จัดชุดครูสาธิตบุคคลท่ามือเปล่า

เมื่อ 15 ธ.ค. 60 หน่วยฝึกทหารใหม่จัดชุดครูสาธิตบุคคลท่ามือเปล่า ( ท่าขยายผล 13 ท่า ) และรูปแบบการรายงานต่อผู้บังคับบัญชากรณีต่างๆ รวมทั้งกำลังพลของหน่วยร่วมฝึกทบทวนเพื่อให้เป็นระเบียบอันเดียวกัน และยึดถือปฏิบัติ รปจ. ของหน่วยต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกและเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ

เมื่อ 14 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกและเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ แบ่งเป็น 5 สถานี ดังนี้ 1.การยิงปืนด้วยกระสุนจริง 2.การพราง 3.ป้อมสนาม 4.แผนที่และเข็มทิศ 5.ยุทธวิธี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่1

เมื่อ 13 ธ.ค. 60 พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ( บก.ควบคุม สป.ปส.ชน. ที่ 1 ) และรับฟังแนวทางปฏิบัติงานพร้อม มอบนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุทล่า รอง หน.ชป.ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ บ้านปางแปก ม. 7 ต. แม่นางเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทหารใหม่ฝึกประจำวัน

เมื่อ 11 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกและ เรียนรู้ ตามสถานีต่างๆ แบ่งเป็น 4 สถานี ดังนี้ 1. สถานีการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 2. การยิงปืนคู่บัดดี้ 3. เครื่องกีดขวาง / นชค. 4. การลาดตระเวนหาข่าว


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล 'ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา'

เมื่อ 9 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกล "ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา" 4 จังหวัด เส้นทาง จว.ลป., ล.พ., ช.ม. และ อ.ปาย จว.ม.ส. มีนักแข่งขันทีมจากจักรยานชั้นนำภายในประเทศ 20 ทีมและทีมนานาชาติ 15 ประเทศและร่วมมอบรางวัลการแข่งขัน ณ ที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.และปล่อยตัวนักกีฬาบริเวณหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำการทดสอบร่างกายทหารใหม่ประจำอาทิตย์ ครั้งที่ 5

เมื่อ 9 ธ.ค.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้ทำการทดสอบร่างกายทหารใหม่ประจำอาทิตย์ ครั้งที่ 5 บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อทราบสมรรถถาพร่างกายของทหารใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ ผบ.ร.7

เมื่อ 7 ธ.ค.60 พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ,ตรวจเยี่ยมโรงนอนทหารใหม่ และตรวจโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย ตามนโยบาย ของมทภ.3 โดยมี พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชุมกับคณะกรรมการจัดการขยะในชุมชน

เมื่อ 7 ธ.ค. 60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการขยะในชุมชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะพร้อมเรียนรู้ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ไขปัญหาขยะและเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายเสงี่ยม วงศ์หล้า ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกและเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ

เมื่อ 7 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ได้ทำการฝึกและ เรียนรู้ตามสถานีต่างๆ 6 สถานีดังนี้ 1. การติดต่อสื่อสาร 2. การปฐมพยาบาล 3. ท่ายิง 5 ท่า 4. ลูกระเบิดขว้าง 5. ป้อมสนาม 6. บุคคลท่าเบื้องต้น ( แถวชิด )


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรของร้อย.สสก. ร่วมเกี่ยวข้าวกับกำลังพล

เมื่อ 6 ธ.ค.60 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรของร้อย.สสก. ร่วมเกี่ยวข้าวกับกำลังพล ร้อย.สสก. และดูความเรียบร้อยในการเตรียมพื้นที่ในการต้อนรับของ ผบ.ร.7


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทหารใหม่ เข้ารับการฝึกและเรียนรู้ ตามสถานี

เมื่อ 5 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้เข้ารับการฝึกและเรียนรู้ ตามสถานี แบ่งเป็น 4 สถานนี ดังนี้ 1 สถานีที่ 1 ยิงปืนด้วยกระสุนจริง 2 สถานีที่ 2 การใช้อาวุธประจำกายถาม-ตอบ ปฏิบัติ 30 ข้อ 3 สถานีที่ 3 การลาดตระเวนเเละระวังป้องกัน 4 สถานีที่ 4 การพักเเรมในสนาม


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ 5 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกิจกรรมกับจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ สุสานเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาขย จว.ม.ส. โดยมี นายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอปาย จว.ม.ส.ร่วมพัฒนาฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ 5 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร, นายสิบและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.ของหน่วยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าอำเภอปาย โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

เมื่อ 3 ธ.ค.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฎิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

การฝึกและเรียนรู้ 2สถานี ของทหารใหม่ 2/60

เมื่อ 1 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5ผลัดที่ 2/60 ได้เข้ารับการฝึกและเรียนรู้ 2สถานี ดังนี้ 1. วิชาการพราง กับ เครื่องกีดขวาง 2. แผนที่เข็มทิศ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.พ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ 2/60

เมื่อ 1 ธ.ค.60 ชุดตรวจจาก ร.พ.ค่ายกาวิละ นำโดย ร.อ.ญ.ศรินทร์ทิพย์ ยอดคำลือ หน.คณะ ได้มา อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากความร้อน ทหารใหม่ ตรวจสุขภาพทหารใหม่, ตรวจห้องน้ำ และโรงนอนหน่วยฝึก ตรวจโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง, ตรวจการซ้อมแผนการปฐมพยาบาลโรงลมร้อน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60


อ่านเพิ่มเติม/Read more

นายทหารเวรผู้ใหญ่ อบรมทหารใหม่ 2/60

เมื่อ 30 พ.ย.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฎิบัติหน้าที่นายทหารเวรผู้ใหญ่ ร.7 พัน.5 ได้อบรมทหารใหม่ เรื่อง การปฎิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และควบคุมการทดสอบข้อเขียนของ นทล.ของหน่วยฯที่ร้อย อวบ.ที่ 3


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทหารใหม่ 2/60 ฝึกตามสถานี

'' ทหารใหม่ 2/60 ฝึกตามสถานี '' เมื่อ 30 พ.ย.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกตามสถานี แบ่งเป็น 4 สถานี ดังนี้ 1.สถานีที่ 1 การใช้ ลข.ขว้าง 2.สถานีที่ 2 การปฐมพยาบาล 3.สถานีที่ 3 ยุทธวิธี รบกลางวัน/กลางคืน /โผ 11 ขั้นตอน 4.สถานีที่ 4 การยิงปืนเป็นคู่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ 29 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จากนายทหารชั้นประทวนเ เป็นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรมหลัง บก.พัน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 มอบเงินช่วยเหลือทหารกองประจำการ

เมื่อ 29 พ.ย 60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพล พลทหารกองประจำการ จำนวน 5 นาย ตามระเบียบกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการ จำนวนเงิน 43,136 บาท ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ. ร.7พัน.5 ตรวจความพร้อมกำลังพลถวายความปลอดภัย

เมื่อ 28 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจความพร้อมและเน้นย้ำการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย ในพื้นที่ จว.ม.ส.ให้กับ กพ.ร้อย ถปภ.ร.7 พัน.5 ณ สนามหน้า กองร้อย อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5 ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะ กำลังพลชุดหน่วยทหารทรหด (นทท.)

เมื่อ 28 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะและให้กำลังใจ กำลังพลชุดหน่วยทหารทรหด (นทท.) ทีม A ที่จะเข้ารับการแข่งขันการฝึก ประจำปี 60 ณ ค่ายรบพิเศษประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบกระเช้า และเงินบำรุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อ 27 พ.ย.60 ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สมยาราช ผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นตัวแทนผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 มอบกระเช้า และเงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับครอบครัว พลฯเกรียงไกร วงค์ษา ครูทหารใหม่ สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 1 ซึ่งประสบอุบัตติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทำให้แขนท่อนขวาหัก ขณะพักบ้าน ปัจจุบันได้รักษาตัวอยู่ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทหารใหม่ ผลัด 2/60

เมื่อ 26 พ.ย. 60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้มอบของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของ พลฯอริญชย์ ใจคำ (ทหารใหม่) บ้านเลขที่ 15/4 หมู่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ"ครอบครัวทหารใหม่ไม่ทิ้งกัน" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวของหารใหม่ที่มีฐานะยากจน ทางบิดาและครอบครัวฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ดูแลไม่ทอดทิ้งครอบครัวทหารใหม่ ผลการปฏิบัติทางภรรยาและมารดาให้การต้อนรับด้วยความประทับใจเป็นอย่างดียิ่ง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทหารใหม่ ผลัด 2/60

เมื่อ 26 พ.ย. 60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้มอบของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของ พลฯวงกต บัณฑิตสุขสกุล (ทหารใหม่) บ้านเลขที่ 3 หมู่ 3 บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ"ครอบครัวทหารใหม่ไม่ทิ้งกัน" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวของหารใหม่ที่มีฐานะยากจน ทางบิดาและครอบครัวฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ดูแลไม่ทอดทิ้งครอบครัวทหารใหม่ ผลการปฏิบัติทางครอบครัวให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

เมื่อ 241330 ร.ต.อุดม กันทา ผช.ผู้ฝึกฯ 1 ได้เดินทางมอบของอุปโภค อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ให้กับ พลฯ พิเชษฐ บุญเป็ง (ทหารใหม่) ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ณ บ้านเลขที่ 31 ม.1 ต.แม่แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผลการปฏบัติ ทางครอบครับ ฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และหน่วยฝึกที่ให้การช่วยเหลือ ให้ความเมตตา ญาติยังได้กล่าวว่าจะให้บุตรหลานของตนเป็นคนดีภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นทหารมีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

เมื่อ 25พ.ย.60 ร.ต.ดาวเรือง ต่อมใจ เป็นตัวแทนหน่วยทหารใหม่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจนตามโครงการผบช.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่พบบิดาของกำลังพลเนื่องจากออกไปทำงานจึงได้ฝากสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน. บ.ป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 22 พ.ย.60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้ชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาและ หน่วยเหนือ ตามที่นโยบายของ ผบ.ร.7พัน.5 ให้กำลังพลหน่วยฝึก ครูฝึก, ครูทหารใหม่, และทหารใหม่ ได้รับทราบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็น รูปธรรม ณ ที่รวมพล หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ต้อนรับญาติทหารใหม่และจัดพิธีพบญาติทหารใหม่

เมื่อ 19 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่และได้จัดพิธีพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 และ ร่วมชมการแสดงของทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

คณะแม่บ้าน ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมพื้นที่ของหน่วย

เมื่อ 17 พ.ย.60 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ , คุณนันทการต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 คนใหม่ พร้อมคณะแม่บ้าน เข้าเยี่ยมชม โครงการเกษตรพอเพียง ร้อย.สสก.ฯ , โรงน้ำดื่มลานนาไทย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายโสณบัณฑิตย์ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เยี่ยมเยืยนความก้าวหน้าของกองร้อย สสก.

มื่อ 17 พ.ย. 60 พฤศจิกายน 2560 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ,พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 เข้ามาเยี่ยมเยืยนความก้าวหน้าของกองร้อย สสก. และ โครงการเกษตรพอเพียง ทั้งสองท่านมีความพึงพอใจมากที่กองร้อยช่วยกันรักษาสภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของที่ระลึก ให้กับ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รองผบ.ร.17

เมื่อ 17 พ.ย. พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 และ ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้มอบของที่ระลึก ให้กับ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 อดีต ผบ.ร.7พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก

เมื่อ 17 พ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ (ท่านเก่า)กับคุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร (ท่านใหม่) พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านของหน่วยฯ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บก.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รับส่งหน้าที่ ผบ. ร.7 พัน.5

เมื่อ 17 พ.ย. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 กระทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ท่านเดิม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 และ พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ท่านใหม่ ณ สนามหน้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

บวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 17 พ.ย. 60 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 (ท่านเดิม) และ พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร (ท่านใหม่) ร่วมกับ นายทหาร นายสิบ และ พลทหาร บวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และ สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ภายในหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อ 15 พ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้า

เมื่อ 15 พ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ ตามนโยบายของ ผบ.ร.7 พัน.5 ส่งเสริมให้กำลังพลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตนเองเป็นบุคคล ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ. พบปะและอบรมนายทหาร นายสิบ

เมื่อ 15 พ.ย. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะและอบรมนายทหาร นายสิบ เรื่องการปฎิบัติตนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกและหน่วยด้านการยึดมั่นในระเบียบวินัยของกำลังพล ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัด 2

เมื่อ 15 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัด 2 และให้โอาวทพบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 01 พ.ย. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ที่เข้ามารายงานตัวรับราชการทหารกองประจำการ โดยมียอดทหารใหม่ จำนวน 212 นาย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบอุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้รับมอบจาก มทภ.3

เมื่อ 3 พ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบอุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้รับมอบจาก มทภ.3 และอุปกรณ์ที่หน่วยจัดหาเพิ่มเติมให้กับสูทกรรมและโรงเลี้ยง ตามนโยบาย มทภ.3 ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการและกำลังพลชั้นผู้น้อย ที่โรงเลี้ยง ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ให้คำแนะนำกับหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อ 31 ต.ค.60 พ.ต.ญ.พวงผกา ใจแข็ง และคณะเดินทางมาตรวจให้คำแนะนำกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 เรื่องมาตรการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่และ เดินทางตรวจการจัดระเบียบโรงนอนเขตสุขาภิบาล ตรวจความพร้อมของโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยง และติดต่อประสานงานกับ รพ.ปายในการประสานงานแผนการส่งกลับผู้ป่วยโรคลมร้อน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตร

เมื่อ 15 ต.ค. 2560 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับ ผบ.ร.7 พัน.5 ซึ่งทำการตรวจเยี่ยม พื้นที่เกษตร ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 และได้ให้คำแนะนำ การดูแลนาข้าวและพืชผักสวนครัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ

เมื่อ 30 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหาร ฝ่ายอำนวยการร่วมมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ที่ปลดประจำการ ประจำปี 2560 และ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้โอวาท ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อำลาธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ 30 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งกำลังพลครบกำหนดและปลดประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 รวมทั้งให้โอวาทให้กับทหารปลดประจำการ ณ สนามหญ้าหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบเครื่องตัดหญ้า

เมื่อ 30 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายให้กับ ร้อย.นขต.ส่วนแยกในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตนเอง ตามนโยบายของ ผบช.ในการรักษาภูมิทัศน์ของหน่วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการจัดหาของกองทุนชุมชน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อ 26 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร, นายสิบ, พลทหาร, และชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, องค์กรเอกชนและประชาชน อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่

เมื่อ 25 ต.ค. 60 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 มอบรางวัล ให้กับครูฝึกดีเด่น , ครูทหารใหม่ดีเด่น , ครูทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดี และให้โอวาท เกี่ยวกับแนวทางการฝึกทหารใหม่และนโยบายที่สำคัญของหน่วย ณ บก. ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบรถไถเดินตามให้กับหน่วย

เมื่อ 25 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรถไถเดินตาม ให้กับหน่วย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานตาม นโยบาย มทภ. 3 เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ให้เป็นรูปธรรม โดยมี ร้อย สสก.เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งาน และ ปรนนิบัติบำรุง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ

เมื่อ 24 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศกร.ตชด. พล.อ.อรชุน พิบูลย์นครินทร์ บ.ลุกข้าวหลาม อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน

เมื่อ 23 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาในลำดับที่ 54 ถึง 1,634 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อ 23 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารเเละนายสิบร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่นและภาคองค์กรเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกครูทหารใหม่วิชาการใช้คานเล็ง-หีบเล็ง(แบบใหม่)

เมื่อ 19 ต.ค.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้ทำการฝึกครูทหารใหม่วิชาการใช้คานเล็ง-หีบเล็ง(แบบใหม่) ที่ได้รับแจกจาก ยศ.ทบ. เพื่อพูนความรู้ในการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจาก ยศ.ทบ. ในการใช้เครื่องช่วยฝึกแบบใหม่ ณ สนามฝึกหน้า ร้อย.อวบ.ที่2 การปฏิบัติครูทหารใหม่สามารถถ่ายทอดให้ทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรส่วนของนาข้าว

เมื่อ 20 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรส่วนของนาข้าวของกองร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับรวงข้าวที่แห้งเสียเป็นเพราะโรคอะไร ทางเจ้าหน้าที่ประจำนาข้าวได้ไปปรึกษาเกษตร อ.ปาย ทางเจ้าหน้าที่เกษตร อ.ปาย แนะนำว่าข้าวเป็นโรคเมล็ดด่าง โดยวิธีแก้ไขต้องใช้ยาพ่น คือ ยาโพรลิโดนาโซล หรือ คาเบนดาซึม และยาพูซิลาซอล เกษตรกองร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 จะดำเนินการต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการในการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2560

เมื่อ 20 ต.ค.60 กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ ผู้ฝึก, ผช.ผู้ฝึก, ครูฝึกและครูทหารใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการในการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2560 พลัดที่2 เรื่องนโยบายและการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดยมี พ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายกาวิละเป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ 19 ต.ค. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จาก ร.ต.เลื่อนเป็น ร้อยโท จำนวน 3 นาย ที่มีคุณสมบัติครบและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรมหลัง บก.พัน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

โครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้

เมื่อ 19 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบเสนารักษ์, ช่างตัดผมของหน่วย ร่วมกับ อำเภอปาย, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น ในโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้บริการประชาชน ตัดผมและตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ที่โรงเรียนบ้านผาสำราญ หมู่ที่ 6 ต.เมืองแปง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อบรมเรื่องสิทธิและการทำบัตรทหารผ่านศึก

เมื่อ 18 ต.ค.60 องค์การทหารผ่านศึกได้มาให้ความรู้เรื่องสิทธิและการทำบัตรทหารผ่านศึก ให้กับทหารกองประจำการ (ผลัดปลด) ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2 โดย มี ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ ฝอ.1 ให้กับต้อนรับวิทยากร


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อ 17 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งกรมตำรวจ, ข้าราชการตำรวจที่ได้สละชีวิต เลือดเนื้อ พลีชีพเพื่อชาติ ณ สภ.ปาย โดยมี พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบเสื้อเพื่อเป็นสวัสดิการ

เมื่อ 16 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเสื้อเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ กพ.นายทหาร นายสิบ และให้เป็นระเบียบในการสวมใส่ประกอบชุดวอร์มของหน่วยต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการ " ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ "

เมื่อ 13-14 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับเครือข่ายมีชีวิต จว.ม.ส. อบต.แม่นาเติง, อบต.เวียงใต้, ฉก.ร.17, ฉก.ทพ.36, ทีมจิตอาสาเมืองแปงและราษฎร ร่วมสร้างฝายมีชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ " ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ " เพื่อเป็นฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค บริเวณลำห้วยเวียงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตครบ 1 ปี

เมื่อ 13 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

จัดเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอปาย

เมื่อ 13 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, ราษฎร ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดบริเวณสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอปาย เพื่อดำเนินการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ 13 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร, นายสิบ, พลทหารและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบเงินสงเคราะห์สวัสดิการฌาปนกิจช่วย ทายาท พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์

เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๐ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.๗ พัน.๕ ได้มอบเงินสงเคราะห์สวัสดิการฌาปนกิจช่วยบำรุงขวัญของกำลังทหารกองประจำการให้กับทายาท พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์ สังกัดกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒ ที่ประสพอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทำให้เสียชีวิตเมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๑๔๙ บาท ณ บก.ร.๗ พัน.๕


อ่านเพิ่มเติม/Read more

สร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำปาย เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว

เมื่อ 12 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับราษฎรต.แม่ฮี้,ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.สร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำปาย เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีต่อชุมชน ที่บริเวณ บ.ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทำการตรวจความพร้อมเตรียมการบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 11 ต.ค.60 ร.7 พัน.5 ได้ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปาย จว.มส. ทำการตรวจความพร้อมเตรียมการบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากการเข้ามาของพายุทกซูรี (ห้วงวันที่ 11-16 ต.ค.60)โดยมี นายธนกฤษ ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานในการตรวจความพร้อม ณ.สถานีตำรวจภูธรปาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครอง หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปาย

เมื่อ 11 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครอง หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปาย ในการประสานแผนการปฏิบัติ ประจำเดือน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอำเภอปาย โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบรางวัล กำลังพล มีผลการยิงปืนดีเด่น

เมื่อ 11 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัล กำลังพล มีผลการยิงปืนดีเด่น ประเภท ปืนเล็กกล ในการตรวจสอบ เป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2560 ของหน่วยขึ้นตรง ร.7 ให้กับพลฯวิวัฒน์ วัฒนวงศ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อ 10 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและ พลทหาร ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ปายและฝ่ายปกครอง อ.ปาย ฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนที่ 7 งานรักษาความปลอดภัยและส่วนที่ 8 งานจราจร เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทันเหตุการณ์ ณ สภ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.สส.ภาค 5 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7

เมื่อ 10 ต.ค. 60 ร.7 คุณบุษรากรน์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 เข้าร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 ระหว่าง คุณฐิติมา กฤษณสุวรรณ และ คุณพรรณี เงินกอบทอง ณ ห้องพิธี บก.ร.7 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบฝักกระบี่ให้กับกำลังพลนายทหารเพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีต่างๆของหน่วย

เมื่อ 09 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบฝักกระบี่ให้กับกำลังพลนายทหารเพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีต่างๆของหน่วยที่ใช้ประกอบท่ากระบี่ที่ได้รับการแก้ไขที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ปฐมนิเทศและพิธีการเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2

เมื่อ 09 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เดินทางมาเป็นประธานในการปฐมนิเทศและพิธีการเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 โดยมี ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังให้โอวาทแก่ กพ.หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์

เมื่อ 9 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 11 นาย ตามนโยบายของ ผบ.ร.7 พัน.5 ส่งเสริมให้กำลังพลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตนเองเป็นบุคคล ณ ลานทหารเสือลานนาไทย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบซองและพวงหรีดในงานศพบิดาของ จ.ส.อ. วีรยุทธ พรหมจันทร์

เมื่อ 06 ต.ค.60 ร.อ. ปิยเชษฐ์ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.3 ร.7พัน.5 ได้เป็นตัวแทนมอบซองและพวงหรีดในงานศพบิดาของ จ.ส.อ. วีรยุทธ พรหมจันทร์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุน กองร้อย.นขต.

เมื่อ 03 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุน กองร้อย.นขต.เพื่อใช้เป็นงบประมาณพัฒนา ปรับปรุงกองร้อย ณ บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจสภาพคสามพร้อมรบ กองร้อยทหารราบ 752 ที่จะออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

เมื่อ 02 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้เดินทางตรวจสภาพคสามพร้อมรบ กองร้อยทหารราบ 752 ที่จะออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ประจำปี 2561 และเน้นย้ำกำลังพลให้มุ่งมุ่นปฏิบัติภากิจ รักษาภาพลักษณ์ของกำลังเรื่องวินัยที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ สนามหญ้าหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

สร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 จุดในบริเวณพุทธอุทยานห้วยคายคีรี

สร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 จุดในบริเวณพุทธอุทยานห้วยคายคีรี" เมื่อ 29-30 ก.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหารร่วมกับกลุ่มจิตอาสาบ้านแพมบก,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรของ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.สร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 จุดในบริเวณพุทธอุทยานห้วยคายคีรี บ.แพมบก หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.เพื่อช่วยชะลอการไหลหลากและกักเก็บน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับบุตรกำลังพลภายในหน่วย

เมื่อ 30 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานมอบทุนการศึกษา และคุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับบุตรกำลังพลภายในหน่วย ตามนโยบายของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างของกำลังพล แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยในสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ดำเนินกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

เมื่อ 28 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 พร้อม ด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ดำเนินกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้รับรางวัล กำลังพลทหารราบดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อ 26 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เข้ารับรางวัล "ทหารราบดีเด่น" จากท่าน ผบ.ทบ. เนื่องในวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายพลเหล่าทหารราบ ณ.ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์ โดยมี พท.ท.สมหมาย วงค์มาก อดีต ผบ.ร.7พัน.5 ร่วมแสดงความยินดี ถือเป็น ผบช.ที่เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลในการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมทั้งขับเคลื่อนงานสนองนโยบาย ผบช.แต่ละระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เตรียมพร้อมปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 2561

เมื่อ 26 ก.ย.60 กำลังพลเตรียมพร้อมปฏิบัติราชการสนาม ประจำปี 2561 ได้ทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ร.7/5 ทำการฝึกยิงอาวุธยิงสนับสนุน ( ค.60 มม.ค.81 มม., ปรส.106 มม. และเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG ) ที่ บ.ผาสำราญ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ให้ความรู้แก่กำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5 ที่จะปฏิบัติราชการสนามในปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 26 ก.ย.60 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ต.หญิง พวงผกา ใจแข็ง และ ร.อ.หญิง อภิญญา เมืองมูล ให้ความรู้แก่กำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5 ที่จะปฏิบัติราชการสนามในปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การปฐมพยาบาลในสนาม โรคตามแนวชายแดน โรคระบบทางเดินหายใจ และคัดกรองสุขภาวะจิตห้วงก่อนปฏิบัติราชการสนาม ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมโครงการ " ป๋ะใจ๊ ป๋ะหน้า ประชาชน"

เมื่อ 22 ก.ย.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ปบ.หน้าที่ ฝอ.3 ร.7พัน.5 ได้ร่วมต้อนรับคณะของ พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.5 (ปป.1) ซึ่งได้มามอบอุปกรณ์กีฬาและกระเป๋า ให้กับ นักเรียน รร.บ้านป่ายาง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.มส. ในโครงการ " ป๋ะใจ๊ ป๋ะหน้า ประชาชน" ของตำรวจภูธรภาค 5 ผลการปบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ต้อนรับคณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

เมื่อ 22 ก.ย.60 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ ทำการเเทน ผบ.ร้อย.สสก.ฯ เเละ คณะ น.ส. ให้การต้อนรับคณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.ชม. เข้าเยื่ยมชมเเละให้คำเเนะนำการปฎิบัติงานของ โครงการเกษตรพอเพียงของหน่วย ทางคณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ให้กับกองพัน เพื่อนำไปเพาะปลูกเเละสร้างผลผลิตต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชุมชี้แจงผู้ฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

เมื่อ 21 ก.ย.60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม และ ร.ต.อุดม กันทา เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคลมร้อนในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 และชมสาธิตการฝึกท่าเบื้องต้น 13 ท่า ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ณ หอประชุมโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรม มีผู้ฝึกเข้ารับการอบรม จำนวน 317 นาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

บรรยายให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบและพลทหาร

เมื่อ 20 ก.ย.60 พ.ต.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ได้มาบรรยายที่ ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ในเรื่องอุดมการณ์การรักชาติและความสามัคคี การเสียสละ ภายในหน่วย ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบและพลทหาร ร.7 พัน.5 พร้อมทั้งได้แนะนำการปฏิบัติงานภายในกอง ร้อย.สสก. ให้กับ นายทหาร นายสิบ ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบห้องสมุดโรงเรียนชายแดน

เมื่อ 20 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนคณะวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบห้องสมุดโรงเรียนชายแดน โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อ 191000 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,พลทหารและชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานและมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 999 ช่อ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปาย ที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นผู้รับมอบ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบพันธุ์กล้าดอกดาวเรือง และร่วมปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อ 18 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบพันธุ์กล้าดอกดาวเรือง ให้ร้อย ขนต.ของหน่วยและร่วมปลูกดอกดาวเรือง พร้อมด้วยนายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ เพื่อประดับในพื้นที่ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่1 จำนวน 5,000 ต้น


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ

เมื่อ 18 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ให้กับ ส.อ.กอบเกียรติ โพธิ์ศรี ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ จากศูนย์การทหารราบ จากการเข้าร่วมแข่งขันห้วง 10 – 11 ก.ย.60 ณ ศูนย์การทหารราบ ที่ผ่านมา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร้อย ร.752 พบยาเสพติด จำนวน 200,000 เม็ด

เมื่อ 15 ก.ย.60 ร้อย ร.752 ได้จัด กพ.1ชป. นำโดย ร.ท.วิทยา อินต๊ะก๋อน ทำการ ลว.ตรวจสอบ เส้นทางจากกรณีรถหลบหนีเมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 ตรวจพบ กระสอบต้องสงสัยบริเวณข้างทาง ถนนสาย1095 จำนวน 2 กระสอบแต่ละกระสอบห่างกันประมาณ 20 เมตร จากการตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมตแอมเฟตามีน) รวม จำนวน ประมาณ 200,000 เม็ด จึงได้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิการตามกฏหมายต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีปิดการฝึก นศท.มทบ.33

เมื่อ 15 ก.ย.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ผบ.ร้อย.3/น.ฝยก. ร่วมพิธีปิดการฝึก นศท.มทบ.33 ( ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ) อ.ปาย จ.ว.ม.ส. และร่วมชมการแสดง ของ นศท. ณ สนาม ร้อย.อาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษา

เมื่อ 14 ก.ย. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ กองพันทหารราบ ให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษาระหว่างวันที่ 4-15 ก.ย.60 ณ ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 มีนักศึกษาวิชาทหารเข้าชม 498 นาย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับนักกีฬาของหน่วย

เมื่อ 13 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ เป็นประธานแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับนักกีฬาของหน่วย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ แสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ณ สนามชั่วคราว ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อ 13 ก.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, จนท.เทศบาลตำบลปายและประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2560 ร่วมพัฒนาทำความสะอาดลำห้วยม่วงกอนที่ไหลผ่านเทศบาลตำบลปายโดยมีนายอัครเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปายเป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อบรม นศท.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3

เมื่อ 11 ก.ย.60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม น.ปกครองชั้นปีที่ 2 ได้อบรม นศท.ชั้นปีที่ 1/2 และ 3 อุดมการณ์ความรักชาติ เรื่องการเสียดินแดน 14 ครั้ง ณ ห้องอบรม ร้อย.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ

เมื่อ 10 ก.ย.60 ส.อ.กอบเกียรติ โพธิ์ศรี ได้รับการประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบ ที่เข้ารับการทดสอบ ตั้งแต่ 4 -11 ก.ย 60 ณ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พบปะอบรมนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อ 12 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะอบรม นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 (ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ) เรื่อง ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ม.ส., ภัยคุกคามที่มีผลต่อความั่นคงของประเทศ, ภัยคุกคามใน 3 จชต., หน้าที่ของทหารและความสามัคคีของคนในชาติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจการฝึกและพบปะนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33

เมื่อ 11 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจ การฝึก และพบปะนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ( ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1, 2, 3 ณ สนามฝึก หน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ที่จะเดินทางประเมินผลการฝึก

เมื่อ 11 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจ การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ของหมวดปืนเล็กตรวจสอบ ที่จะเดินทางประเมินผลการฝึก ในพื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ว.ล.พ.รวมทั้งให้คำแนะนำในการฝึกและเตรียมการ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เสนาสนเทศกำลังพล นายทหารและนายสิบ

เมื่อ 10 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เสนาสนเทศกำลังพล นายทหารและนายสิบ ชี้แจงนโยบายของหน่วยเหนือ เกี่ยวกับการกระทำความผิด การรักษาภาพลักษณ์ของกำลังพลสู่ประชาชน เน้นย้ำกำลังพลในการห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเน้นย้ำนโยบายของ มทภ.3 เรื่องในการแก้ปัญหาหนี้สินกำลังพลในการใช้ชีวิตอย่างประหยัด อดออม ใช้หลักพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน รวมทั้ง น.ฝธก./กพ.ชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลของ กพ.ให้ทันสมัยในสมุดประวัติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชุมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

เมื่อ 6 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ห้องประชุมที่การ อ.ปาย (ชั้น2) โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน 4.0 ( Sport For All 4.0 )

เมื่อ 6 ก.ย.60 กำลังพล ร.7พัน.5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย "กีฬามวลชน 4.0 ( Sport For All 4.0 )" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ

เมื่อ 6 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 11 นาย ตามนโยบายของ ผบ.ร.7 พัน.5 ส่งเสริมให้กำลังพลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตนเองเป็นบุคคล ณ ลานทหารเสือลานนาไทย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ศฝท.มทบ.33) ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อ 050900 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ศฝท.มทบ.33) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ณ สนามหน้าร้อยอาวุธเบาที่ 2 มียอดนักศึกษาเข้ารับการฝึกศึกษา 499 นาย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 2 ก.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จง.ม.ส. ให้กับผู้ปกครองเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยมีวิทยากรจากรพ.ปาย จง.ม.ส. ให้การอบรมและการดูแลพัฒนาการเด็กเล็กอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายโสณบัณฑิตย์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจเยี่ยมให้ใจกำลังพลตรวจสอบ ร.7/5

เมื่อ 3 ก.ย.60 ผบ.ร.7/5 ตรวจเยี่ยมให้ใจกำลังพลหมวดปืนเล็กตรวจสอบ ร.7/5 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่ ผบ.มว.ในการปฏิบัติการฝึก ณ อ.ปางซาง จ.ว.ล.พ.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทศกาลดนตรีรับลมหนาว”

เมื่อ 1 ก.ย.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝ่ายกิจกรรมพลเรือน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เทศกาลดนตรีรับลมหนาว” ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.60 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยและปล่อยพันธุ์หมูป่าจำนวน 3 ตัว

เมื่อ 1 ก.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยและปล่อยพันธุ์หมูป่าจำนวน 3 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ม.1 และหน่วยจะได้ทำการขยายพันธุ์ต่อไป ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 60 ที่จะเดินทางไปประเมินผลการฝึก

เมื่อ 31 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจ การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี60 ของหมวดปืนเล็กตรวจสอบที่จะเดินทางประเมินผลการฝึกในพื้นที่บ้านบวกกอห้า ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ว.ลำพูน รวมทั้งให้คำแนะนำในการฝึกและเตรียมการ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อบรมศิลธรรมเรื่องการปฎิบัติที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งความดี และการประพฤติดีทางวินัยของทหาร

เมื่อ 2 กย.60 ร.อ. บัญชา วิโรจน์สกุล อ.ศ.จ.ร.7 อบรมศิลธรรม ให้กับ พลทหารหน่วย ร.7 พัน.5 เรื่องการปฎิบัติที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งความดี และการประพฤติดีทางวินัยของทหาร มียอดทหารกองประจำการเข้ารับการอบรม 188 นาย ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ 2 ก.ย.60 ผบ.พล.ร.7 ประธานชมรมแม่บ้านพลร.7 และคณะ ได้เดินทางมอบทุนยังชีพจากประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพลภาพของหน่วย ร.7 พัน.5 จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช.นิภัทร์ และนางณิชาภัทร์ สุหล้า ณ บ้านเลขที่ 94 ม.8 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.ว.พ.ย. รวมทั้ง คุณบุษรากรน์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ วัชระ เต็นพิพัฒน์

เมื่อ 2 ก.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ วัชระ เต็นพิพัฒน์ ณ สุสานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ท.เจษฎาวัฒน์ เพ็งพร เสธ.ฉก.ร.17 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์

เมื่อ 1 ก.ย.60 ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมสวดพระอภิธรรมศพ พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์ ณ วัดดอนเจดีย์ ต.จองคำ อ.เมือง จว.ม.ส. โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ 31 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จาก จ.ส.อ.(พ) เป็นนายทหารสัญญาบัตรชำนาญงาน (นชง.) จำนวน 4 นาย , จาก ส.อ.เป็นจ่า จำนวน 3 นายที่มีคุณสมบัติครบและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรมหลัง บก.พัน ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล ร.7 พัน.5 เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมหลักสูตร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ป่าภูเขา

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 กำลังพลจากของกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมหลักสูตร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ป่าภูเขา ระหว่างวันที่25-26 ส.ค.60 ในวันนี้ได้ทำการฝึก ในเรื่อง เงื่อนเชือก การขึ้นลงทางดิ่ง ณ กองแลน ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.ว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชุมการแต่งตั้งกรรมการและกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน อ.ปาย)

เมื่อ 23 ส.ค. 60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม น.สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งกรรมการและกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน อ.ปาย) รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ทางสาธารณะในการสันจรของประชาชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นระเบียบและความสะอาด ณ ห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระเกรียติเทศบาลตำบลปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมพิธีเปิดการโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 23 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ) ร่วมกับส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง จนท.ตำรวจ ท้องถิ่น และประชาชนอำเภอปาย เพื่อเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปาย ณ วัดป่าขาม อ.ปาย จ.ว.ม.ส. โดยมรนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อ 23 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครอง หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปาย ในการประสานแผนการปฏิบัติ ประจำเดือน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอำเภอปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมให้การต้อนรับนายวีระ อุไรรัตน์และ คณะฯ

เมื่อ 22 ส.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ฉก.ร.17 พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.ม.ส., นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ม.ส., พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรดิษฐ์ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ส. (ท.), พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ฉก.ร.17, พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5, ร้อย.ตชด.336, ร้อย.ตชด.337, ที่ทำการ ปค.จว.ม.ส., ตร.ภ.จว.ม.ส., ร้อย.ร.1731 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการ สมช. และ คณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่งคงภายหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานไทยในการส่งผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาร์ กลับสู่มาตุภูมิ และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ร.17 บ.ม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล ร.7 พัน.5 เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณะภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่

เมื่อ 21 ส.ค.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝยก.ได้ทำการตรวจความพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมแผนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เช่น ทางน้ำ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ยานพาหนะตกเขา ณ สนามหน้าร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 60 ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.พล.ร.7 และ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.นขต.พล.ร.7 ถึงระดับกองพัน เข้าร่วมการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร่วมต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 ร.อ.สุนทร ฟองมาลา ฝอ.2 ร.7.พัน.5 ตัวแทน ผบ.ร.7.พัน.5 เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2560 ระดับภาค โดยอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ นายชำนาญวิชย์ เตรัตน์ รองอธิการบดีกรมปกครองเป็นประธานตรวจการประเมินผลงาน ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งสา อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทดสอบความสมบูรณ์แข็งของร่างกาย ประจำปี 2560 ( ครั้งที่ 2 )

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพลนายทหาร และนายสิบ ทดสอบความสมบูรณ์แข็งของร่างกาย ประจำปี 2560 ( ครั้งที่ 2 ) เพื่อส่งเสริมให้กำลังของหน่วยมีสมรรถภาพร่างกายและปลุกจิตสำนึกในการหันมาสนใจด้านสุขภาพของตนเอง ณ สนามทดสอบร่างกาย ของหน่วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ร.อ.ปิยเชษฐ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.3 ร.7 พัน.5 เป็นตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก) ณ หอประชุมประชาคม เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลปาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม น.สารสนเทศ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย โดยมี นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนาเมธา ป.อาวุโส เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมพัฒนาสาธารณสถานสุสาน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.60 ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, พ่อค้าและประชาชน ร่วมพัฒนาสาธารณสถานสุสาน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพัฒนาฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม รร.ปายวิทยาคาร โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 "ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อและมอบพันธุ์ปลา กล้าข้าว ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาพื้นที่ลำห้วยภายในหน่วย"โดยมีนายทหาร,นายสิบ,พลทหารและครอบครัวร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วย ร. 7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม รร.ปายวิทยาคาร โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหาร ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันหลักของชาติ ณ รร.ปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ร้อย.ร.7014

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ร้อย.ร.7014 ในการฝึกเป็นกองพันเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจ จชต.ประจำปี 2561 ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.สุนทร ฟองมาลา น.ฝขว.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 ร.อ.สุนทร ฟองมาลา น.ฝขว.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันหลักของชาติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณได้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารกองประจำการ

เมื่อ 9 ส.ค.60 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ น.ฝธก/กพ.ได้อบรมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของทหารกองประจำการในการได้รับสิทธิในชมรมทหารกองประจำการ และชี้แจงระเบียบที่ได้แก้ไขในการได้รับสิทธิให้มากขึ้น ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการเรื่องการปฎิบัติตนฯ

เมื่อ 9 ส.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการเรื่องการปฎิบัติตนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกและหน่วยด้านการยึดมั่นในระเบียบวินัยของกำลังพล และ ผบ.ร.7 พัน.5 ยังเน้นย้ำเรื่องห้ามกำลังพลไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งอบรมเรื่องการปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งของอุปกรณ์ของทางราชการในการใช้ของต้องหวงแหนและบำรุงรักษา ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ร่วมปลูกข้าวดำนา เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"เดินตามรอยเท้าพ่อ" ..เมื่อ 7 ส.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ร่วมกับ กพ.นายทหาร นายสิบ พลทหาร ร้อย.นขต.ร่วมปลูกข้าวดำนา เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อให้กับกำลังพลและชุมชนรอบค่าย ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย ( โดยมี ร้อย.สสก.เป็นผู้รับผิดชอบ )


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ 05 ส.ค.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ หอประชุม รร.ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 กอ.รมน.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับเหล่ากาชาด จว.ม.ส.ที่มารับบริจาคโลหิต กำลังพล

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จว.ม.ส.ที่มารับบริจาคโลหิต กำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหารของหน่วยฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหามหาราชินี" สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2560 ณ ห้องสอนอบรม ร้อย อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ส่วนราชการ ประชาชน พื้นที่อำเภอปาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ลำน้ำ คูคลอง กำจัดขยะและสิ่งกีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง และเส้นทางน้ำปาย ณ วัดหมากลาง ต.เวียงใต้ อ.ปาย และร่วมทำความสะอาดลำน้ำปาย ระยะทาง 5 กม.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม กพ.นายทหาร,นายสิบ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ 281330 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ.นายทหาร,นายสิบ,พลทหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 พร้อมคณะแม่บ้าน ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัต

เมื่อ 281000 ก.ค.60 คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านและ กพ.นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร.7 พัน.5 ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 999 ดอก ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่ร้านค้าสวัสดิการของหน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ.นายทหาร,นายสิบ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

เมื่อ 281000 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ.นายทหาร,นายสิบ,พลทหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม รร.ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 กพ.นายทหาร,นายสิบ ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ 280800 ก.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ.นายทหาร,นายสิบ,พลทหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม รร.ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 กพ.นายทหาร,นายสิบ,พลทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ 280630 ก.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ.นายทหาร,นายสิบ,พลทหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 271800 ก.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับ ร้อย.ร.752, ส่วนราชการพ่อค้าประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย ตำบลแม่ฮี้ ร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปายโดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 ประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึก นศท.ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่

เมื่อ 271330 ก.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการฝึก นศท.ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 ระหว่างวันที่ 4 – 15 ก.ย.60 โดยมี อาจารย์ครูผู้กำกับร่วมประชุมจำนวน 12 สถานศึกษา ณ ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.5 โดยมี พ.ต.กฤตธรรม วงค์ศรี น.เตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.33 ผู้ชี้แจงการประชุม


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับ ฉก.ร.17,ร้อย.ร.752,ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ 270900 ก.ค.60 กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับ ฉก.ร.17 , ร้อย.ร.752, ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.60 ณ บ.ย่าโป๋ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี พ.อ.วรเทพ บุญยะ ผบ.ฉก.ร.17 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.ร่วมกับกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของหน่วย ร.7 พัน.5 ณ ห้องอบรม หลัง บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรบพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรบพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง พบปะชุดวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.กล่าวต้อนรับวิทยากรจากศูนย์ห้วยฮ้องไคร้ที่เดินทางมาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.กล่าวต้อนรับ คุณณัชวสันต์ สมใสเจริญ นักวิชาการเกษตร หน.วิทยากร และทีมวิทยากร จากศูนย์ห้วยฮ้องไคร้ ที่เดินทางมาอบรมให้ความรู้โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 หลักสูตร การเลี้ยงสุกร, การเลี้ยงไก่พื้นเมือง, การเพาะเห็ด, การปลูกผักปลอดสารพิษ, การเลี้ยงปลาดุก, การทำปุ๋ยหมักใบไม้ ณ ร้อย.สสก.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ ฝอ.3 ร.7 พัน.5 ร่วมปล่อยแถวเปิดยุทธการปิดล้อม ตรวจค้น เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ ฝอ.3 ร.7 พัน.5 ร่วมกับ ร้อย.ร.752 , สภ.ปาย หน่วยงานปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมปล่อยแถวเปิดยุทธการปิดล้อม ตรวจค้น เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ในพื้นที่ อ.ปาย เพื่อป้องกันและปราบปรามสกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปาย โดยมี พล.ต.ต.ปรีชา วิมลไชยจิต ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ สภ.ปาย อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตรวจกิจการทั่วไปและคณะ(จเร ทบ.)เดินทางมาตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หัวหน้าชุดตรวจกิจการทั่วไป กองทัพบก และคณะ (จเร ทบ.) ที่เดินทางมาตรวจกิจการทั่วไป ของหน่วย ตลอดจนให้คำแนะนำให้กับ จนท.ของหน่วย และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.5 และสรุปผลการตรวจแล้วเสร็จ 19.20 น.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์น.ฝยก.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,พลทหารและครอบครัว ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยในบวรพระพุทธศาสนา ลดละเลิกอบายมุขในห้วงเข้าพรรษา ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนรร.ราชประชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะครู,นักเรียนและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จว.ม.ส.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนและตรวจการเรียนการสอนนักเรียน ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ฯ22 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้นำกำลังพลลงชื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 60

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้นำกำลังพลลงชื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 60 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของกำลังพล, ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี และ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครอบครัว ณ หน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7. พัน.5 มอบเงินสวัสดิการให้กับทายาทของ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญอุดม

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7. พัน.5 มอบเงินสวัสดิการว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลทหารกองประจำการให้กับทายาทของ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญอุดม ที่เสียชีวิต ณ หน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7. พัน.5 มอบเงินสวัสดิการว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลทหาร

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7. พัน.5 มอบเงินสวัสดิการว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลทหารกองประจำการให้กำลังพลที่ เจ็บป่วยและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำนวน 2 นาย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และตัวแทนนายทหาร นายสิบ ร่วมถวายเทียนเพื่อเป็นพ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และตัวแทนนายทหาร นายสิบ ร่วมถวายเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 60 ณ สำนักสงฆ์บ้านเมืองน้อย วัดถ้ำห้วยหก ต เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5.ร่วมพัฒนาสาธารณสถานวัดหัวนา

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,ทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่และราษฎร บ.ห้วยปู หมู่ที่ 6 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพัฒนาสาธารณสถาน วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของทหารใหม่ ก่อนถึงประเพณีวันเข้าพรรษา ตามคำสั่งของ มทภ.3 ให้หน่วยฯต้องปฏิบัติเป็นประจำ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยดำเนินการฝึก การแสดงประกอบดนตรี Hop to the Bodies Slams “ราชวัลลภเริงระบำ”

เมื่อวันที่ 05 มิ.ย.60 หน่วยดำเนินการฝึก การแสดงประกอบดนตรี Hop to the Bodies Slams “ราชวัลลภเริงระบำ” เป็นตัวแทน ทภ.3 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ระดับ ทบ. ณ หน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 05 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, นายกทต.ปาย,นายก อบต.ทุกตำบล และกำนันทุกตำบล พร้อมด้วย นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปายโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการพักแรมในสนามของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

เมื่อวันที่ 04 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการพักแรมในสนามของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 และได้มอบผลไม้ให้กับทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สนามฝึกของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ได้ฝึกการเดินทางไกลและพักแรมในสนาม

เมื่อวันที่ 04 ก.ค.60 ทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ได้ฝึกการเดินทางไกลและพักแรมในสนาม ให้ทหารใหม่ฝึกความเป็นผู้นำทางทหารและการทำงานเป็นทีม โดยใช้สนามฝึกของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

คณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 เดินทางไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 01 ก.ค.60 คณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.ร.7 เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการทั่วไป

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คณะชุดตรวจกิจการทั่วไป กองพลทหารราบที่ 7 โดยมี พ.ท.ฉกาจ อาทิตย์ เป็น หน.คณะฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหาร ร่วมหว่านกล้าข้าวเตรียมการเพาะปลูกทำนาขั้นบันใด ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหาร ร่วมหว่านกล้าข้าว เพื่อเตรียมการเพาะปลูกการทำนาขั้นบันใด ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย โดยมี ร้อย.สสก.เป็นผู้รับผิดชอบ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ดำเนินการฝึกกองทหารเกียรติยศ เพื่อเข้ารับการแข่งขัน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 หน่วยร.7 พัน.5 ได้ดำเนินการฝึกกองทหารเกียรติยศ เพื่อเข้ารับการแข่งขันในระดับกรมทหารราบที่ 7 ในวันที่ 30 มิ.ย.60


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล ร.7 พัน.5 ร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับหน่วยงานราชการ ,สถานศึกษา,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.60 จัดโดยเทศบาลตำบลปาย ณ ห้องประชุม รร.ปายวิทยาคาร โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินการฝึกการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินการฝึกการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ในสถานีที่ 6 วิชาการสอนอบรม โดยคณะกรรรมของหน่วยระดับกองพันเป็นผู้ประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินระดับกรมต่อไป ณ ห้อง อบรม ร้อย.อาวุธเบาที่ 3


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วยฯพร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์ และช่างตัดผมของหน่วย ร่วมกับหน่วยงานราชการ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิ.ย.60 ให้การบริการประชาชน ที่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ. ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเปิดโรงน้ำดื่มลานนาไทย

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โรงน้ำดื่มลานนาไทย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งชุมชนรอบค่าย โดยจำหน่ายน้ำราคาถูก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างรายได้ให้กับกำลังพลที่ร่วมทุน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ตอนรับคณะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตรวจเยี่ยมเกษตรของกองพัน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก. ได้มอบหมายให้ ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ และ ร.ต.วิชา การเก่ง ตอนรับคณะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย นางณัชวสันต์ สมใสเจริญสุข หัวหน้าฝึกอบรมพัฒนาการเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำให้กับศูนย์การเรียนรู้การเกษตรของกองพัน เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การป้องกันโรคติดต่อของสัตว์ การเพาะปลูกพืชผล และได้มอบเมล็ดพันธ์พืชให้กับทางศูนย์การเรียบรู้ของกองพัน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการปล่อยแถวกำลังพลในการพัฒนาและทำความสะอาดหน่วย (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการปล่อยแถวกำลังพลในการพัฒนาและทำความสะอาดหน่วย (Big Cleaning Day) เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการระวัง ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดในฤดูฝน ที่สนามฝึกหน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน5เยี่ยมผลการดำเนินงาสโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน5 ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาสโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อณ ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยและได้ดูการการดำเนินการการทำนาขั้นบันไดโดยรับผิดชอบโดย ร้อย.สสก.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพล

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพล ร.7พัน.5 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน 6 นาย(ร.อ. 2 นาย.จสต.4 นาย) รวมทั้ง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.อนุ อินปั๋น รับมอบเปล สนามพร้อมมุ้งจำนวน 70 ผืน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ได้รับการประสานจากนายเฉลิมชัย จารุมณี สาธารณสุข อ.ปาย เพื่อมารับมอบเปล สนามพร้อมมุ้งจำนวน 70 ผืน เพื่อมอบให้ ผบ.ร7 พัน.5 นำไปมอบให้กับกพ.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน ต่อไป ชึ้งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการให้ความร่วมมือในเครือข่ายสาธารณสุข ของหน่วยที่มีต่อสาธารณสุข อ.ปาย ด้วยดีตลอดมา การรับมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณประโยชน์(ปลูกต้นไม้)

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล น.,ส.,พ.ร่วมกับ อบต.แม่นาเติง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น,ครู,นักเรียน และราษฎร ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณประโยชน์(ปลูกต้นไม้) ปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล น.ส.พ.พร้อม รถบรรทุกน้ำ ร่วมกับอบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.ผู้นำชุมชน นักเรียน, อสม.และราษฎร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ที่ ศาลาประชาธิปไตยบ้านแม่ฮี้ โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายก อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัด กำลังพล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่12 มิ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล น.ส.พ.พร้อม รถบรรทุกน้ำ ร่วมกับอบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.ผู้นำชุมชน นักเรียน, อสม.และราษฎร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ที่ ศาลาประชาธิปไตยบ้านแม่ฮี้ โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายก อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล 1 ชป จุดตรวจดอยแม่ยะ ตรวจข้นพบสารเสพติด

เมื่อวันที่10 มิ.ย.60 จุดตรวจดอยแม่ยะ มว.ปล.ที่1 ร้อย.ร.752 นำโดย ร.ท. วิทยา อินต๊ะก๋อน ได้จัดกำลังพล 1 ชป ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และได้ทำการตรวจรถผ่านเข้าออก พร้อมกับสุ่มตรวจสารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย บริเวรถนนเขตอุทยานห้วยน้ำดัง เส้นทางจากบ้านดอยช้าง อ.ปาย ไปยังบ้าน ห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง ซึ่งเป็นเส้นทางในภูมิประเทศ บริเวรพิกัด MB 573392 ผลการปฏิบัติพบบุคคลต้องสงสัยมีท่าทางพิรุส ทราบชื่อภายหลังคือ นาย สวิง แซ่ว่าง อายุ 44 ปี ที่อยู่ 6\2 ม.5 ต.กึดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ขับรถ จยย.เวฟ.110 สีแดง ทะเบียน 1 กร 8603 เชียงใหม่ จึงได้ขอตรวจข้น พบสารเสพติดแอมฟาตามีน(ยาบ้า)ชุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้าง จำนวน 158 เม็ด เงินสดจำนวน 593 บาท จยย. 1 คัน โทรศัพย์มือถือ 1 เครื่อง จึงได้ทำการควบคุมตัวและ ส่งตัวไห้กับ สภ.แม่แตง ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ

เมื่อวันที่ 06 มิ.ย.60 ร.อ.สุนทร ฟองมาลา เป็นผู้แทนหน่วย ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 ทำการฝึกขยายผล ท่าฝึกบุคคลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 06 มิ.ย.60 ร.7 พัน.5 ทำการฝึกขยายผล ท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นซึ่งเป็นท่าฝึกที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนามาจากท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นของ ทม.รอ. ให้กับกำลังพลภายในหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ทำการแทน ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ 2 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมตัวแทน ร้อย.นขต.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญอุดม ณ สุสานกลาง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ รับมอบหมายจาก ผบ ร.7 พัน.5 ให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7พัน.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบ ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์และช่างตัดผมของหน่วย ,หัวหน้าส่วนราชการ อ.ปาย จว.ม.ส.ให้บริการตรวจสุขภาพและตัดผมให้กับประชาชน,นักเรียนในโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่เดือน พฤษภาคม 2560 ที่ รร.บ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 4 ต.โป่งสา อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ได้พบปะญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ได้พบปะญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ที่ทหารใหม่ได้เยี่ยมญาติครั้งแรก รวมทั้งได้ชี้แจงนโยบายการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยเหนือให้ญาติทหารใหม่รับทราบ ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมโครงการบวชป่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,พลทหาร ,ผู้นำชุมชน ,ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมโครงการบวชป่าเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ลานเอนกประสงค์หัวน้ำห้วยม่วงกอน ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ ภาริยา เป็นประธานงาน ฌาปนกิจศพ มารดา ร.ท. ณิชม เขาสหใหญ่

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 60 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 คุณ บุษรากรณ์ มณีวรรณ ภาริยา เป็นประธานงาน ฌาปนกิจศพ นาง สุกัณทา เขาสหใหญ่ มารดา ร.ท. ณิชม เขาสหใหญ่ รวมทั้งนายทหาร นายสิบ พลทหาร ณ สุสาน แม่สุขใจ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

เมื่อ 19 พ.ค 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย บริเวณร้านค้าสวัสดิการ ร.7พัน.5 มีผลผลิตจากสวนเกษตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของ ร้อย.นขต.ฯ เช่น ผักบุ้ง ผักชี แตงกวา ฟักทอง ลิ้นจี่ ไข่ไก่ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอมทอง ได้รับความสนใจจากกำลังพลและประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทอง

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทอง ร้อย.อวบ.ที่ 2 และตัดกล้วยหอมทองอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 16 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี2560 ผลัดที่ 1 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ และพ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ น.ฝยก. บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.ร.7พัน.5 จากนั้น ผบ.ร.7 ได้พบปะและให้โอวาททหารใหม่ ณ สนามหญ้าหน้าร้อยอวบ.ที่2 จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการฝึกราชวัลลภเริงระบำ( hop to the bodies slams ) ณ สนามหญ้าหน้าอนุสาวรีย์ ร.7พัน.5 อ.ปาย จว.มส


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.60 นายทหารและ กพ.ของหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 บรรยายสรุปการฝึก ผบ.พล.ร.7 ยังให้โอวาท กำลังพบหน่วยขฝึกทหารใหม่ อีกทั้งพบปะทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชนสร้างฝายมีชีวิตที่บริเวณลำห้วยแกงหอม

เมื่อวันที่ 13 -14 พ.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,กลุ่มคนอาสา ต.เมืองแปง และราษฎร บ.แกงหอมม้ง หมูู่ที่ 5 ต.เมืองแปง อ.ปาย จว.ม.ส.สร้างฝายมีชีวิตที่บริเวณลำห้วยแกงหอม เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขะบูชา

เมื่อ 100600 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหาร ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ อ.ปาย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขะบูชา ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน รวมทั้งร่วมเดินวิ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขะบูชา จากวัดทรายขาว - วัดแม่เย็น ระยะทาง 2.7 กม.โดยมี หน่วยงานและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณผบ ร.7พัน.5 เป็นประธานในการประชุม เสนาสนเทศ

เมื่อ 091330 พ.ค. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณผบ ร.7พัน.5 เป็นประธานในการประชุม เสนาสนเทศ เรื่อง ระเบียบวินัยของกำลังพล และการประพฤติให้ถูกต้องตามแบบทำเนียมของทหาร ให้กับกำลังพล นายทหาร และนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องอบรม ร้อย อวบ.2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.หญิง อภิญญา เมืองมูล ได้มาตรวจเขตสุขาภิบาลหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 05 พ.ค.60 ร.อ.หญิง อภิญญา เมืองมูล ได้มาตรวจเขตสุขาภิบาลหน่วยฝึกทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยงและได้ให้คำแนะนำและข้อแก้ไขต่างๆ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.หญิง ชนะรัก บุณทัน พร้อมคณะจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมร้อน ฉีดยาบาดทะย

เมื่อวันที่ 05 พ.ค.60 พ.ต.หญิง ชนะรัก บุณทัน พร้อมคณะจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมร้อน ฉีดยาบาดทะยัก dT และเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหา HIV ให้แก่ทหารใหม่ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่1

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่1 ได้กล่าวให้โอวาสพูดปะและให้กำลังใจ ณ สนามหน้าร้อย อวบ.ที่2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5มอบรางวัลกำลังพลที่มีผลการทดสอบร่างกายได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็น

เมื่อวันที่ 03 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่มีผลการทดสอบร่างกายได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็น จำนวน 4 นาย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะร่วมรดน้ำดำหัวหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอปาย

เมื่อวันที่ 02 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ฯ ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่เมือง ปี 2560 นายเฉลิมชัย จารุมณี หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอปาย ที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 พร้อมด้วยนายทหารตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่

เมื่อวันที่ 01 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ที่เข้ามารายงานตัวรับราชการทหารกองประจำการ โดยมียอดทหารใหม่ จำนวน 216 นาย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต(ต้นแบบ)ของตำบลเมืองแปง

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร. 7 พัน.5 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้, หน่วยฯ มส.4 (ทุ่งยาว), หน่วย ฯ มส.26 (ปางสา) มส.5 (เมืองแปง) ,เจ้าอาวาสวัดเมืองแปง ,เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย, ทหารพราน ตลอดจนกลุ่มเยาวชน ต.ปางสา ต.เมืองแปง ผู้นำหมู่บ้าน และ ชาวบ้านตำบลเมืองแปง ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต (ต้นแบบ) ของตำบลเมืองแปง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ “ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ” ที่บริเวณลำห้วยผักห้า ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

คุณสุภาพ สิริบรรสพ ภริยาแม่ทัพภาคที่ 3เยี่ยมชมฝายมีชีวิตของหน่วย ร.7 พัน.5

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.60 คุณสุภาพ สิริบรรสพ ภริยาแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เยี่ยมชมฝายมีชีวิตของหน่วยและปลูกต้นไทร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมาย ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมาย ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ ห้องอบรมกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดประจำการ รุ่นปี พุทธศักราช 2558 ผลัดที่ 1 ณ ลานทหารเสือลานนาไทย หน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณป็นประธาน พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดประจำการ รุ่นปี พุทธศักราช 2558 ผลัดที่ 1 ณ สนามฝึกหน้า กองร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ พัน.๕ ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ พัน.๕ ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อน (Heat Stroke), การส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปาย มาสังเกตุการณ์ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ และโรงพยาบาลปาย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.๗ พัน.๕ พบปะกำลังพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เม.ย.60 นี้ เพื่อให้ความรู้

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ฝธก. ร่วมกับ ฝขว.และ ฝกร.ร.๗ พัน.๕ พบปะกำลังพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เม.ย.60 นี้ เพื่อให้ความรู้ โดย ฝธก.ชี้แจงเรื่องสิทธิทหารกองหนุน, ฝขว.มอบหัวข้อข่าวสาร การรายงานข่าวสารหลังปลดประจำการ และฝกร.ชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง พรบ.กำลังสำรอง ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สรงน้ำพระ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สรงน้ำพระ ณ ลานทหารเสือลานนาไทย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมรดน้ำดำหัว พ.อ.ชายแดน กฤษณสุว

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมรดน้ำดำหัว พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.๗ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ผบ.ร.๗ ได้ให้โอวาท พร้อมกล่าวขอบคุณในความร่วมมือและความสามัคคีของกำลังพลในความเสียสละ ที่ทำให้ภารกิจของหน่วยขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยฝึกทหารใหม่เข้ารับการอบรมเกี่ยวการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน จาก รพ.ค่ายกาวิละ

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 กพ.หน่วยฝึกทหารใหม่ ครูฝึก ครูทหารใหม่ เข้ารับการอบรมเกี่ยวการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน จาก รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 รดน้ำดำหัวนายอำเภอปายและผกก.สภ.ปาย

เมื่อ 18 เม.ย. 60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ฝอ.3 ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 รดน้ำดำหัวนายอำเภอปาย และ ผกก.สภ.ปาย เนื่องในโอกาสห้วงเทศกาลการสงกรานต์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับศรัทธาสาธุชนอัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมืองปายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ 13 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหารจำนวน 20 นาย ร่วมกับศรัทธาสาธุชนในเขตเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส. อัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมืองปาย ประจำวัดหลวง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯได้สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2560


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับศรัทธาพี่น้องประชาชน อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์

เมื่อ 13 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร จำนวน 30 นาย ร่วมกับศรัทธาพี่น้องประชาชนของ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์ปาย)บนราชรถแก้วเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 รอบๆหมู่บ้านของ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ม.ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ121615 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ม.ส.ในการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จุดบริการประชาชน หน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

เมื่อ 12 เม.ย.60 จุดบริการประชาชนหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.พร้อมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 มอบป้ายClean Food Good Taste มอบรางวัลโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ และชป.นทท. ที่เข้ารับการแข

เมื่อ 12 เม.ย. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ให้กับตอนสูทกรรมของหน่วยที่ได้รับจากการตรวจประเมิน มาตรฐาน โรงประกอบเลี้ยงจากสาธารณสุขอำเภอปาย , มอบรางวัลโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ กำลังพลได้รับรางวัล จำนวน ๑๙ นาย และมอบรางวัลให้ ชป.นทท. ที่เข้ารับการแข่งขัน ในระดับกองทัพภาค ห้วงเดือน ต.ค.- พ.ย.59 จำนวน ๒ ชป. ซึ่งมีผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ ๒๓ และ ลำดับที่ ๗ จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน ๓๖ ทีม


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ของหน่วย

เมื่อ 11 เม.ย.60 กพ.นายทหาร นายสิบ และพลทหารร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ของหน่วย โดยมีวิทยากรจาก กรมทพ.36 ผลการดำเนินการคืบหน้า 50% พรุ่งนี้จะดำเนินการสร้างเพิ่มเติมต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมฟังการอบรม การสร้างฝายมีชีวิต

เมื่อ 11 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ตัวแทนกองร้อย นขต.ร่วมรับฟังการอบรม การสร้างฝายมีชีวิต เพื่อนำไปใช้และขยายผล โดยวิทยากร จาก กรม ทพ.36 ณ ห้องอบรมร้อย.สสก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับโรงพยาบาลปาย จว.ม.ส.ฝึกซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

เมื่อ 05 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารร่วมกับโรงพยาบาลปาย จว.ม.ส.ฝึกซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บริเวณถนน 1095 หลักกิโลเมตร ที่ 4-5 ปาย-แม่ฮ่องสอน บ.แม่นาเติงนอก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อ 05 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลนายทหาร,นายสิบและพลทหาร จำนวน 35 นาย ร่วมกับเทศบาลตำบลปาย,หน่วยงานราชการ,ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง,ใช้ดับไฟป่าและหมอกควัน ที่แม่น้ำปาย บ.เมืองแพร่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายอัครเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปาย ประจำปี 2560

เมื่อ 05 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลนายทหาร,นายสิบและพลทหาร จำนวน 30 นาย ร่วมกับเทศบาลตำบลปาย,หน่วยงานราชการและประชาชน ในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปาย ประจำปี 2560 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายอัครเดช ตาปราบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ตรวจตวามพร้อมรบและฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 07 เม.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ฯ พร้อมกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ตรวจตวามพร้อมรบและฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเดินในภูมิประเทศ ฝึกการบังคับบัญชาในระดับ ผบ.ร้อย., ผบ.หมวด, ผบ.หมู่ และหน.ชุด ในการบังคับบัญชาหน่วย และลาดตระเวนป้องกันการเผาป่าในเขตพื้นที่ ณ สนามฝึกของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อ 04 เม.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ทำการแทน ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ และพลทหาร เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย.2560 ณ บริเวณด้านหน้า บก.พัน.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเดินในภูมิประเทศ และฝึกการบังคับบัญชาในระดับ ผบ.ร้อย., ผบ.หมวด, ผบ.หมู่ และหน.ชุด ในการบังคับบัญชาหน่วย และลาดตระเวนป้องกันการเผาป่าในเขตพื้นที่ ณ สนามฝึกของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

จนท.สนง.เหล่ากาชาดและ จนท.รพ.ศรีสังวาลย์ จว.ม.ส.เดินทางมารับบริจาคโลหิตกำลังพล ร.7 พัน.5

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับคณะ จนท.สนง.เหล่ากาชาดและ จนท.รพ.ศรีสังวาลย์ จว.ม.ส.เดินทางมารับบริจาคโลหิตกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัว ที่ห้องสอนอบรม ร้อย อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กำลังพลที่เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 พ.อ.วันชัยย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กำลังพลที่เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 34 นาย ณ ห้องอบรมหลังกองบังคับการกองพัน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถโดยสารในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถโดยสารและ อำนวยความสะดวก พร้อมให้กำลังใจประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ระยะที่ 2 ที่สนามหน้าที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 5

เมื่อ 19 มี.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 5 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำฮู หมู่ที่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลสิงห์ตำบลอำเภอปายคัพ ครั้งที่ 13

เมื่อ 19 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสิงห์ตำบลอำเภอปายคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ให้กับทีมฟุตบอล อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. ณ สนามฟุตบอล ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันอันเกิดจากไฟป่า

เมื่อ 17 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอันเกิดจากไฟป่า ณ ห้องประชุมบ้านน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่ออุ๊ยเป็ง อินต๊ะก๋อน บิดา ร.ท.วิทยา อินต๊ะก๋อน

เมื่อ 16 - 17 มี.ค.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น เป็นตัวแทน ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ่ออุ๊ยเป็ง อินต๊ะก๋อน บิดา ร.ท.วิทยา อินต๊ะก๋อน และร่วมฌาปนกิจศพ ณ บ้านแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกการแก้ปัญหาบนภูมิประเทศจำลอง

เมื่อ 16 มี.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำในการฝึกการแก้ปัญหาบนภูมิประเทศจำลองในระดับ ผบ.ร้อย., ผบ.มว., และผบ.หมู่ ในการฝึกภาคกองร้อย (ภาคที่ตั้ง) ณ สนามฝึกหน้ากองร้อย. อวบ.ที่ 3 โดยมีนายทหาร และนายสิบอาวุโสร่วมสังเกตุการณ์ในการฝึก


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 ร่วมกับจนท.เทศบาลตำบลปาย, ตำรวจ และราษฎร ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย

เมื่อ15 มี.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้รับมอบหมายจากผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย กพ. นายทหาร นายสิบ และพลทหา ร ร่วมกับจนท.เทศบาลตำบลปาย, ตำรวจ และราษฎร บ.ป่าขาม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและชะลอความชุ่มชื้นแม่น้ำปาย ที่ บ.ป่าขาม หมู่ที่ 3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกร แสงโชติ รองนายกเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พล.ท.สมหมาย วงค์มาก อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล นายสิบ นายทหาร บรรยายพิเศษเรื่องการปฎิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.60 พล.ท.สมหมาย วงค์มาก อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล นายสิบ นายทหาร บรรยายพิเศษเรื่องการปฎิรูปประเทศไทย, ประวัติการก่อตั้งหน่วย, และแนวทางรับราชการของกำลังพลตลอดจน หน้าที่ในการพัฒนาหน่วยและกองทัพบก ณ ห้องอบรม บก.ร.7 พัน.5 และได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย และได้แนะนำแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยในอนาคต และ ให้คำแนะนำในการพัฒนากองร้อยในด้านต่างๆ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม ด้วย ชป.รณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อ 21 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม ด้วย ชป.รณรงค์ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัด รยบ.จำนวน 3 คันร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงวันสำคัญดังกล่าว และชมสาธิตการดับไฟ, การทำแนวกันไฟ และการนำใบไม่ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จว.ม.ส.โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ อารีรักษ์ รอง ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ 20 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5, ร.อ.สุนทร ฟองมาลา น.ฝขว., ร.ต.ศักดาวุฒิ เขื่อนควบ หน.ชุดประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชน บ.เสาแดง เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม.เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้ประโยชน์ของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมประชุมหารือการปรับปรุงอาคารศาลารวมใจและโรงฝึกศิลปาชีพ

เมื่อ 20 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายบันลือ ธรรมธรานุรักษ์ นอภ.กัลยาณิวัฒนา และส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม. ให้การต้อนรับ พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ ทภ.3 ประชุมหารือการปรับปรุงอาคารศาลารวมใจและโรงฝึกศิลปาชีพ บ.วัดจันทร์ ที่ ศาลารวมใจ บ.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 บริจาคข้าวสารเครื่องนุ่งห่มให้ครอบครัวไฟไหม้ที่อยู่อาศัย

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5, ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร., ร.ท.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รอง ผบ.ร้อย.ร.752 ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม ให้กับครอบครัว น.ส.ปวีณา อีกะ ณ บ้านทรายงาม เลขที่ 53 ม.10 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้ที่อยู่อาศัย ทำให้ทรัพย์สินของมีค่า ของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด หน่วยจะได้ให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 60

เมื่อ 15 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ของหน่วย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 60 เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลมีร่างกายที่แข็งแรง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ร่วมมอบผ้าห่มกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

เมื่อ15 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ร่วมมอบผ้าห่มกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ ๒๒ อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานสนามชายแดน

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานสนามชายแดนของกำลังพลของหน่วย ( ร้อย.ร.752 ) ฉก.ร.17 ณ ฐานปฏิบัติการเมืองน้อย, ฐานปฏิบัติการหอดูไฟ, ฐานปฏิบัติการดอยหัวม้า, ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ และได้เยี่ยมชมการทำศูนย์การเรียนรู้ประจำฐานปฏิบัติการอีกทั้งเน้นย้ำในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน ให้ประชาชนเป็นที่พึ่งในการดูแลประเทศชาติและความมั่นคงได้


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารและประชาชนบ้านห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย ร่วมพิธีสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปายให้การต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

เมื่อ 10 กพ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอปาย ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านผีลู ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. รับฟังบรรยายสรุป มอบผ้าห่มกันหนาวให้โอวาทแก่ราษฏร ชมการแสดงของนักเรียน การแสดงวิถีชีวิตชนเผ่า เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอปายประจำปี 2560

เมื่อ10 ก.พ.60 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 ได้รับมอบหมาย จาก ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอปายประจำปี 2560 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รร.บ้านกุงแกงเดิม) ต.ทุ่งยาง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.ม.ส.เป็นปนะธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 กำลังพลนายทหาร นายสิบร่วมพีธีวันครบรอบ 34 ปี

เมื่อ 09 ก.พ.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ในพื้นที่ของหน่วย พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา พระไพรีพินาศ ศาลหลวง ร.5 และ ศาลหลวงนาแล ในวันครบรอบ 34 ปี กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ 7 วันที่ 9 ก.พ.60


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเดินในภูมิประเทศ และฝึกการบังคับบัญชา

เมื่อ 3 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ฝึกการเดินประกอบเครื่องสนามประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเดินในภูมิประเทศ และฝึกการบังคับบัญชาในระดับ ผบ.ร้อย., ผบ.หมวด, ผบ.หมู่ และหน.ชุด ในการบังคับบัญชาหน่วย ณ สนามฝึกของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม นายทหารยุทธการ ตรวจการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

เมื่อ 2 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อม นายทหารยุทธการ ตรวจการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 รวมทั้งให้คำแนะนำในการสอน และการจัดทำแผนบทเรียน ให้กับครูฝึกประจำวิชา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่กำนันตำบลแม่นาเติง

เมื่อ 2 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่แก้ว นั้นหม่อง ซึ่งเป็นมารดา นายผดุง ยานะลิน กำนันตำบลแม่นางเติง ณ สุสานบ้านม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในส่วนโรงเลี้ยงของหน่วย

เมื่อ 2 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในส่วนโรงเลี้ยงของหน่วย (รับผิดชอบโดย ร้อย.สสช.) และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยงของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างโรงอาหาร รร.บ้านป่ายาง

เมื่อ 2 ก.พ.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับคณะของ พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผบ.พล.พัฒนา 3 เดินทางตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างโรงอาหาร รร.บ้านป่ายาง ต.แม่นางเติง อ.ปาย จว.ม.ส. ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย ช.3


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผอ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ

เมื่อ 31 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย จนท.โครงการฯหน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและราษฎร ให้การต้อนรับ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานแก่ จนท.โครงการฯพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร ที่สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ.เสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7พัน.5ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จว.ม.ส.ประจำป

เมื่อ 310800 ม.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7พัน.5 พร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์และช่างตัดผมของหน่วยและ หน่วยงานราชการ จว.ม.ส.ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จว.ม.ส.ประจำปี 2560 ที่ รร.สังวาลย์วิทย์ 3 บ.เมืองน้อย หมู่ที่ 3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เมื่อ 31 ม.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จว.ม.ส. ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ห้องประชุม รร.ปายวิทยาคาร อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายชยสาร โทณานนท์ ผอ.ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากคุณ วีรยุทธ

เมื่อ 28 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จากคุณ วีรยุทธ และคุณ พัชรินทร์ จงสถาพรพงศ์ อดีต ผอ.รร.บุญวาทย์วิทยาลัย คณะครูและผู้มีจิตศรัทธ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่เลื่อนยศ สูงขึ้น

เมื่อ 27 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่เลื่อนยศ สูงขึ้นที่มีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

มวดเสนารักษ์ ร.7 พัน.5 ร่วมกับ รพ.ปาย ให้การช่วยเหลือราฏร ที่ประสบอุบัติเหตุ รถเก๋งชนกับ จยย.

เมื่อ 251100 ม.ค.60 หมวดเสนารักษ์ ร.7 พัน.5 ร่วมกับ รพ.ปาย ให้การช่วยเหลือราฏร ที่ประสบอุบัติเหตุ รถเก๋งชนกับ จยย.บริเวณ 3 แยกถนนสายบายพาส และดำเนินส่ง รพ.ปาย ต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

อ.วีระยุทร - พัชรินทร์ จงสถาพรพงศ์ ได้กรุณามอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับหน่วย ร.7พัน.5

เมื่อ 8 ม.ค.2560 อ.วีระยุทร - พัชรินทร์ จงสถาพรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง ได้กรุณามอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับหน่วย ร.7พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยจะได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กำลังพลต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กลุ่มแม่บ้านของหน่วย ร.7 พัน.5 ดำเนินการจัดทำริบบิ้นฯเพื่อสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน ร.7

เมื่อ 240800 ม.ค.60 กลุ่มแม่บ้านของหน่วย ร.7 พัน.5 ดำเนินการจัดทำริบบิ้นฯเพื่อสนับสนุนกลุ่ม แม่บ้าน ร.7 ที่ ร้านค้าสวัสดิการ(หน้าค่าย)ของหน่วยครับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีสัตตมวาร

เมื่อ 20 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ อ.ปาย ร่วมพิธีสัตตมวาร ทำบุญ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระชาชกุศล ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย เป็นประธานในพิธี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพภาคที่ ๓ , กองพลทหารราบที่ ๗ และกองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ได้ที่ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. , กองพลทหารราบที่ ๗ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. , กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส. สำหรับการบริจาคเงิน สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๓ โดย กองทัพภาคที่ ๓ " บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี ๓๑๔ - ๒ - ๔๙๗๐๗ - ๖ หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อรับบริจาค โทร.ทบ.๗๓๓๔๘, ๗๓๕๘๒ และ โทร.๐๕๕๒๕๒๗๓๐, ๐๕๕๒๕๒๘๕๙, ๐๕๓๖๙๙๐๒๕


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560

เมื่อ 18 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.7 (1) เป็นประธานในพิธี โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย, พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย และข้าราชการ ประชาชน ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รอง ผบ.พล.ร.7 (1) เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อ 18 ม.ค.60 พ.อ.จิรวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.7 (1) เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระพี่นางสุพรรณกัลยา เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ และกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายโสณบัณฑิตย์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมงานวันครูครั้งที่ 61/2560

เมื่อ 16 ม.ค.60 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารกิจการพลเรือน ร.๗ พัน.๕ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมงานวันครูครั้งที่ 61/2560 ที่หอประชุม รร.ปายวิทยาคารโดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

วัเด็กแห่งชาติ ปี 60 ค่ายโสณบัณฑิตย์

เมื่อ 14 ม.ค.ุ60,พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และภริยา ได้มอบของขวัญให้แก่บุตรหลานกำลังพล ร.7 พัน.5 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตซอลของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

สนับสนุนกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ แสดงงานวันเด็ก

เมื่อ 14 ม.ค.60 ร.7 พัน. 5 สนับสนุนกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อไปแสดงให้เด็กรับชม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู และโรงเรียนบ้านแม่นาเติง มีเด็กมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ประกวดบ้านพักกำลังพล

เมื่อ 13 ม.ค.60 คณะกรรมประเมินผลการประกวดบ้านพักของหน่วยตามนโยบาย มทภ.3 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน โดยคณะกรรมการได้ประเมินผลเพื่อรวบรวมคัดเลือก เป็นบ้านพักดีเด่น


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ กำลังพล ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

เมื่อ 31 ธ.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ กำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว หน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดแม่นาเติง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมทำบุญถวายวัด บ้านสันป่านา อ.เทิง จ.เชียงราย

เมื่อ 08 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 กำลังพล ร.7 พัน.5 และคณะศรัทธา เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ร่วมทำบุญถวายวัด บ้านสันป่านา อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมียอดเงินที่ร่วมทำบุญ 126,000 บาท จึงขออนุโมทนาบุญมามายังทุกๆท่าน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคุณบุษรากรณ์ มณีวรรณทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ่่่2560

เมื่อ 010700 ม.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ กำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ ่่่2560 เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ที่หน้าว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยฯ

เมื่อ 050900 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแปรอักษร เลขเก้าอยู่ตรงกลางหัวใจ และมีอักษร “ปายรักพ่อ” เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าโรงเรียน ปายวิทยาคม โดยมีประชาชนชาวอำเภอปายและส่วนราชพื่นที่เข้าร่วมจำนวน 1,600 นาย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 รวมทำบุญตักบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 050630 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ อ.ปาย ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ สนาม ที่ว่าการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของ ผบ.หน่วย นขต.พล.ร.7

เมื่อวันที่ 2,3 ธ.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของ ผบ.หน่วย นขต.พล.ร.7 ณ กองพลทหารราบที่ 7 โดยมีการทดสอบ ทั้งสิ้น 4 สถานี ดังนี้ 1.) การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ท่าดันพื้น,ลุกนั่ง,ดึงข้อ,วิ่ง 2 กม.,ว่ายน้ำ 2.) การปฏิบัติในสนามทดสอบกำลังใจ 3.) การเดินเร่งรีบ ระยะทาง 12 กม. 4.) การยิงปืนพกทางยุทธวิธี ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อบ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล

เมื่อ 1 ธ.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ที่วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ต้อนรับ รอง ผบ.พล.ร.7 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที

เมื่อ 30 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมคณะนายทหาร หัวหน้าโครงการสถานีฯ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 (2)ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริและชุดประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชน บ.เสาแดง หมู่ที่ 7 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ มทภ.3

เมื่อ 27 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 คณะนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคท่ี 3 และคณะ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยแม่ทัพภาคท่ี 3 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนบ้านป่ายาง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้านบ้านม่วงสร้อย ชาวบ้านบ้านป่ายาง ณ โรงเรียนบ้านป่ายาง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย และกราบสักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง และพระสุพรรณกัลยา ณ วัดนำ้ฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย และตรวจเยี่ยมหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 และภริยา ต้อนรับ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.7

เมื่อ 27 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และคุณ บุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คุณนพนาถ ชุณหะนันทน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.7 พร้อมคณะที่มาเยี่ยมเยียน/ให้กำลังใจ/ติดตามผลการปฏิบัติของสมาชิก แม่บ้าน ร.7 พัน.5 ที่ห้องประชุม บก.พัน.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยฝึกทหารใหม่เยี่ยมบ้านทหารใหม่ยากจน

ห้วงวันที่ 25 - 26 พ.ย.59 ร.ต.ปรัชญา วัฒนา ผู้ฝึกทหารใหม่,ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผช.ผู้ฝึกทหทรใหม่รุ่น ปี 2559 ผลัดที่ 2 ตัวแทนหน่วยฝึกทหารใหม่ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ครอบครัว พลฯ จริม ปวงแก้ว ( ทหารใหม่) ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 221 ม.12 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ ครอบครัว พลฯ เกียรติศักดิ์ นิลภา ( ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ) ที่มีฐานะยากจนและมารดาเสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 242/5 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และพลฯ วรพล ปรมัตถ์ภัทรกุล ( ทหารใหม่) ที่มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 6/1 ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติ ทางครอบครัวของพลทหารทั้ง 3 นาย ฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ ผบช.ที่ให้การช่วยเหลืออย่างอบอุ่น....


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 อบรมทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

เมื่อ 24 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะทหารใหม่รุ่นปี พ.ศ. 2559 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งได้อบรมทหารใหม่ดังนี้ 1. การปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 2. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3. ความสามัคคี เสียสละ สิทธิหน้าที่ 4. อุดมการณ์ทางทหาร 5. หน้าที่ที่ดีของพลเมือง 6. วินัยทหาร 7. จิตสาธารณะ 8. การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้ในชีวิตประจำวัน พื้นฐานความพอเพียง 9. ให้ข้อแนะนำการสอบ นนส.และการใช้ชีวิตของทหารใหม่ 10. สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทหารใหม่ พร้อมเล่าประวัติการรับราชการ และให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ ณ.ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 3


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อ 22 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.ปาย ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เป็นประธานในพิธีพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

เมื่อ 200930 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เป็นประธานในพิธีพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และพบปะญาติทหารใหม่ด้วยความอบอุ่น ณ.บริเวณ ร้อย.อวบ.ที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 ติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ 15 พ.ย.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 ติดตามความคืบหน้า/ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของ ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะให้กำลังใจ ชป.ทหารทรหด.ชุดที่ 2

เมื่อ 15 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะให้กำลังใจ และมอบงบประมาณ แก่ ชป.นทท.ชุดที่ 2 ของหน่วยก่อนออกเดินทางไปแข่งขัน ณ จังหวัดลำปาง ห้วงวันที่ 17 - 23 พ.ย.59


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 เยี่ยมชม/สังเกตุการณ์ การทดสอบเดินเร่งรีบ

เมื่อ 15 พ.ย.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เยี่ยมชม/สังเกตุการณ์ การทดสอบเดินเร่งรีบ และยิงปืน ผบ.พัน และ ผบ.ร้อย. โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เข้ารับการทดสอบ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.๗ ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

เมื่อ 14 พ.ย.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.๗ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ร.7 พัน.5 เพื่อมอบนโยบายและให้โอวาทหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และ เยี่ยมชม/สังเกตุการณ์ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ผบ.พัน. และ ผบ.ร้อย. ตามนโยบาย SMART MAN ในท่า ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น วิ่ง๒กม. ว่ายน้ำ 100 เมตร สนามทดสอบกำลังใจ 10 สถานี และร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยง ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ และ เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวกองกำลังผสม ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 9 พ.ย.59 ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวกองกำลังผสม ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 นาย เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ ลานหน้า สภ.ปาย โดยมี พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

เมื่อ 8 พ.ย.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยคณะนายททาร นายสิบ ครอบครัว ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ราษฎร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดน้ำฮู หมู่ที่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล ร.7 พัน.5 ร่วมกันตีข้าวไร่

เมื่อ 8 พ.ย. 59 กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร.7 พัน.5 ร่วมกันตีข้าวไร่ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ และส่งเสริมให้กำลังพลตระหนักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และให้คำแนะนำแก่ผู้ฝึกทหารใหม่เรื่องการแต่งกายของทหารใหม่ให้มีบุคลิกทางทหารที่ดี (Smart man) ณ สนามหญ้าหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลช่วยเหลือราษฎร เก็บเกี่ยวข้าว

เมื่อ 4 พ.ย.59 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพลนายสิบและพลทหาร จำนวน15 นาย ช่วยเหลือ นายเสาร์แก้ว ชายน้อย ราษฎร บ.สบแพม ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.เก็บเกี่ยวข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต


อ่านเพิ่มเติม/Read more

โรงพยาบาล กาวิละ เชียงใหม่ มาคัดกรองบันทึกประวัติทหารใหม่

เมื่อ 4 พ.ย.59 โรงพยาบาล กาวิละ เชียงใหม่ ได้มาคัดกรองบันทึกประวัติจากการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน คัดกรองสุขภาพจิต การเจาะเลือดหาเชื้อ HIV ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก สุขอนามัยเป็นบุคคล ฉีดวัคซีน ป้องกันบาดทะยัก และคอตีบ ให้ กับ ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัด ที่ 2 ( สัปดาห์ที่ 1 ) ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 3 และ ได้เดินทางตรวจโรงนอนทหารและเขตสุขาภิบาลของหน่วยฝึก โรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง ชมสาธิตการปฐมพยาบาลจากโรคลมร้อน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน แถลงผลการสัมนา

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน แถลงผลการสัมนาเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ที่ได้มอบหมายให้กำลังพล นายทหาร นายสิบ จัดกลุ่มสัมนาและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศสูงขึ้นที่มีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 นาย โดยมีนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ, ผบ.ร้อย., ตัวแทนกองร้อย นขต.ร่วมแสดงความยินดี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลัง โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ

เมื่อ 4 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่วิ่งผ่านเกณฑ์และกำลังพลที่มีระยะทางวิ่งรวมเกิน 100 กิโลเมตร ในโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพที่หน่วยจัดขึ้นตามดำริ ผบ.ร.7 พัน.5 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสมรรถภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

เมื่อ 3 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายททาร นายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ราษฎร ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดม่วงสร้อย บ.ม่วงสร้อยต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

เมื่อ 2 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายททาร นักเรียนนายร้อย จปร.นายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ราษฎร ต.เวียงใต้อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงาน

เมื่อ 2 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ที่มาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วย ร.7 พัน.5 ในห้วงวันที่ 2 - 5 พ.ย.59 และมอบหมายให้ ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.พา นนร.ดูงาน ที่ ร้อย.สสก.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานจัด การสัมนาเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 2 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานจัด การสัมนาเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา มีระยะเวลา จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 พ.ย.59 โดยให้กำลังพล นายทหาร นายสิบ จัดกลุ่มสัมนาและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน ต.ค.59

เมื่อ 2 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ของหน่วย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำเดือน ต.ค.59 เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลมีร่างกายที่แข็งแรง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และหน่วยเหนือ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ 1 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมคณะนายทหารข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและราษฎร ต.แม่นาเติง อ.ปายจว.ม.ส.ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ที่วัดหมอแปง โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปายจว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

เมื่อ 1 พ.ย. 59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ที่เข้ามารายงานตัวรับราชการทหารกองประจำการ โดยมียอดทหารใหม่ จำนวน 167 นาย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ยิง ปพ.86 และซักซ้อมทดสอบกำลังใจ

เมื่อ 1 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ทำการยิง ปพ.86 และซักซ้อมทดสอบกำลังกาย กำลังใจ ณ สนามทดสอบ กำลังใจของหน่วย เพื่อสร้างความคุ้นเคย ก่อนเข้ารับการทดสอบตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อ 1 พ.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพล ร้อย.สสก.ลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ของกองร้อยซึ่งได้จัดเป็นกิจกรรมมาตรการ ประหยัดพลังงาน ในหัวข้อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก

เมื่อ 31 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดประจำการ รุ่นปี พุทธศักราช 2557 ผลัดที่ 2 ณ ลานทหารเสือลานนาไทย หน่วย ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 31 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ที่ครบกำหนดปลดประจำการ รุ่นปี พุทธศักราช 2557 ผลัดที่ 2 ณ สนามฝึกหน้า กองร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีปิดการฝึก และประดับเครื่องหมาย ครูทหารใหม่

เมื่อ 28 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีปิดการฝึก และประดับเครื่องหมาย ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ ห้องอบรม กองร้อย.อวบ.ที่ 1


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร

เมื่อ 28 ต.ค.59 พ.อ.วัยชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่่ อ.ปายจว.ม.ส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ วัดทรายขาว บ.ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พัฒนาวัดหมอแปง ,โรงเรียนบ้านหมอแปงและถวายสังฆทาน

เมื่อ 28 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหารนายสิบและพลทหารฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.59 และได้ร่วมกับราษฎร ครู นักเรียน บ.หมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.พัฒนาวัดหมอแปง ,โรงเรียนบ้านหมอแปง ถวายสังฆทานและภัตราหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เดินทางไกล ประจำเดือน ต.ค.59

เมื่อ 28 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมกำลังพลนายทหาร, นายสิบและพลทหาร ฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.59 เพื่อให้กำลังพล ของหน่วยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ และ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีสวดอภิธรรม

เมื่อ 27 ต.ค.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.พร้อมด้วยคณะนาย ทหารและนายสิบของหน่วย ร.7 พัน.5 ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ชี้แจงการปฏิบัติในการตรวจสภาพความพร้อมรบ

เมื่อ 26 ต.ค.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ชี้แจงการปฏิบัติในการตรวจสภาพความพร้อมรบ และการเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.59 ห้วงวันที่ 28 ต.ค.59 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ และ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัย

เมื่อ 26 ต.ค.59 ร.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ น.ฝยก.พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ ร.7 พัน.5 หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นอ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปายจว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผู้แทน ผบ.ร.๗ พัน.๕ นำ กพ.สวดพระอภิธรรม ต.โป่งสา

เมื่อ 25 ต.ค.59 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบของหน่วยร.7พัน.5 ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่ ต.โป่งสา อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่สำนักสงฆ์ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม บ.โป่งสา ต.โป่งสา อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วยร.7 พัน.5 มอบเข็มกลัดไว้ทุกข์ให้กับราษฎร ต.โป่งสา

เมื่อ 25 ต.ค.59 คณะนายทหาร หน่วยร.7 พัน.5 ร่วมกับหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมมอบเข็มกลัดไว้ทุกข์ให้กับราษฎร ต.โป่งสา เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต สู่สวรรคาลัย จำนวน 150 ชิ้น โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ร่วมดำเนินการฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพล หน่วย ร.7 พัน.5

เมื่อ 25 ต.ค.59 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย/เยี่ยมชมการฝึก ทหารทรหด(นทท.),ดูการเตรียมการฝึกทหารใหม่ และกองร้อยพร้อมรบ 3 ภารกิจ ณ ร.7 พัน.5 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมพิธีสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด

เมื่อ 24 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในเขตเทศบาล ต.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่วัดป่าขาม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7พัน.5 และภริยา นำกำลังพล ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 23 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 และคุุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ ประธานแม่บ้าน ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ต.เวียงเหนือ ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชที่วัดศรีดอนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป ฯ

เมื่อ 23 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารและนายสิบ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่์น ลูกเสือชาวบ้าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูป วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปายท จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผู้แทน ผบ.ร.๗ พัน.๕ นำ กพ.สวดพระอภิธรรม

เมื่อ 22 ต.ค.59 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก.เป็นผู้แทน ผบ.ร.๗ พัน.๕ นำ กพ.ของหน่วย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและราษฏร บ้านกุงแกง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย ฯ สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกุงแกง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย เป็นประธานพิธี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

เมื่อ 2 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย เป็นประธานพิธี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยบัวจันทร์ พรมกาวี

เมื่อ 21 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ร่วมฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยบัวจันทร์ พรมกาวี เกิดเมื่อปี 2482 บ้านเลขท่ี 50/1 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮี้ เสียชีวิตเนื่องจากเหตุชราภาพ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 รวมอายุ 77 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ อส.จรัส ตันตา อาสารักษาดินแดนอำเภอปาย และเป็นคุณยาย พระมหาสมศักดิ์ ศุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่านเจ้าอาวาสวัดทรายขาว) ณ ป่าช้าแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล และประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศล

เมื่อ 20 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และประชาชน ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สวรรคต ที่วัดแม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน)

เมื่อ191530 ต.ค.59. พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอปาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ที่วัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมมอบเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์ฯให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

เมื่อ 181700 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย อ.ปาย จว.มส. และแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมมอบเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์ฯให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติในพื้นตลาดสดยามเย็น่เทศบาลตำบลปายและถนนคนเดิน เพื่อถวายความอาลัยด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.มส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.๗ พัน.๕ ร่วมมอบเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปาย

เมื่อ ๑๗๑๖๐๐ ต.ค.๕๙ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.๗ พัน.๕ พร้อมด้วย นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย อ.ปาย จว.มส. และแม่บ้าน ร.๗ พัน.๕ ร่วมมอบเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.มส. เพื่อถวายความอาลัยด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตลาดแสงทองอร่าม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.มส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจความสงบเรียบร้อย ณ ถนนคนเดินปาย (Walking Street) อำเภอปาย ฯ

เมื่อ151900 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย และร.อ.อมฤต สิทธิปิยะสกุล ร้อย ร.752 พ.ต.ต.ภาณุพงศ์ ศรีอนันต์ สวป.สภ.ปาย ร.ต.อ.สุพรรณ ช่ำชอง รอง สวป.สภ.ปาย นายพิเชษฐ พุ่มนวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายจเด็ด สุวรรณะ กำนันตำบลเวียงใต้ นายสุรเพชร สิทธิเพชร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าขาม อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปาย พร้อมคณะ ร่วมตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ณ ถนนคนเดินปาย (Walking Street) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปายได้ประสานกำลังสามฝ่าย ประกอบด้วย พลเรือน ทหาร ตำรวจ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการให้งดการแสดงการรื่นเริงต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมตรวจเยี่ยมแนะนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล ชม/ฟัง คำแถลงของ นรม. และ การสืบราชสันติวงศ์

เมื่อ 17 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลททหาร ชม/ฟัง คำแถลงของ นรม. และ การสืบราชสันติวงศ์ จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ กพ.รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัว รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ณ ห้องอบรมใต้ถุน ร้อย.อวบ.ที่ 2 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อ 15 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพลร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย

เมื่อ 15 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงประชาและราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ณ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ

เมื่อ 13 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรปาย อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี พ.ต.อ.วรพล พลมณี ผกก.สภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7 พัน 5 ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

เมื่อ 141630 ต.ค. 59 ร.7 พัน 5 จัดกำลังพล 10 นายร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ปาย,ตร.ท่องเที่ยว ,จนท.ฝ่ายปกครองอ.ปาย,,มว.ตชด.3361,อปพร.เทศบาลปาย รวม 95 นาย ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 โดย ร.7 พัน5 ร่วมปฏิบัติงาน รวม 2 จุด เหตุการณ์ปกติ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะและแบ่งมอบนโยบายของ ผบช.

เมื่อ 11 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะและแบ่งมอบนโยบายของ ผบช.(ผบ.ทบ./มทภ.3)ให้กับนายทหาร, ฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าส่วนต่าง ๆ และกำลังพลนายสิบ เพื่อรับทราบนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนงานของหน่วยให้เป็นรูปธรรม ต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับและ ร่วมประชุมกับส่วนราชการ อ.ปาย

เมื่อ 11 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับและ ร่วมประชุมกับส่วนราชการ อ.ปาย จว.ม.ส.เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติราชการ จาก นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปาย จว.ม.ส. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผวจ.ม.ส.


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.๗ พัน.๕ ตรวจเยี่ยมการฝึก ชป.นทท.

เมื่อ ๗ ต.ค. ๕๙ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.๗ พัน.๕ ตรวจเยี่ยมการฝึก ชป.นทท. ในห้วงเช้า ฝึกในเรื่องพื้นฐานทางยุทธวิธี/ขีดความสามารถเป็นบุคคล สถานี การใช้อาวุธประจำกาย,แผนทีเข็มทิศ,การติดตังทุ่นระเบิดสังหารบุคคล M18 A1 (เคลย์ไม),ทุ่นระเบิดทำลายรถถัง M-6 A2 ช่วงบ่าย การว่ายน้ำ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ได้กรุณามอบรางวัลให้กับนักกีฬา

เมื่อ 06 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้กรุณามอบรางวัลให้กับนักกีฬาและทีมงานมวยไทยที่ได้รับรางวัลจากการร่วมแข่งกีฬาภายใน พล.ร.7 ( ชกมวยไทย ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬามวยไทยของหน่วย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ 3 ต.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ขยันหมั่นเพียร เพื่อประโยชน์ของหน่วย และ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางรับราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ณ ห้องประชุมหลัง บก.ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ ของร้อยร.752

เมื่อ 30 ก.ย.59 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ ของร้อยร.752 เพื่อตรวจสภาาพความพร้อมยุทโธปกรณ์ และให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานชายแดนใหกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานราชการสนามชายแดนประจำปี2560 ณ.สนามกีฬากองร้อยอาวุธเบาที่2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีต้อนรับ กพ.จบภารกิจราชการสนาม 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อ 29 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีต้อนรับ กพ.จบภารกิจราชการสนาม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำ ปี 2559 (ร้อย.ชุดรบ ฉก.ยะลา) และ นายทหาร นายสิบร่วมแสดงความยินดีให้การต้อนรับ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ทั่งกลางบรรยากาศอบอุ่นและกันเอง


อ่านเพิ่มเติม/Read more

กำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้า ร่วมรับฟัง การอบรมจากวิทยากร

เมื่อ 290930 กย.59 กำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้า ร่วมรับฟัง การอบรมจากวิทยากร สาธารณสุข เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากแมลง ไข้เลือดออก,วิทยากรจาก หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่มส.4 (ทุ่งยาว) เรื่อง พรบ.ป่าไม้,วิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตม.มส.) เรื่องกฏหมายการควบคุมการหลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว,วิทยากรจาก สภ.อำเภอปาย เรื่องกฏหมายทั่วไป จากการอบรม ณ ห้องประชุม ร.7 พ.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วย ร.7 พัน.5

เมื่อ 28 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วย ร.7 พัน.5 มี 5 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล,ตระกร้อ,เปตอง,วอลเล่ย์บอลและแชร์บอล เพื่อเชื่อมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นและออกกำลังกายร่วมกันของ กำลังพลและแม่บ้าน ที่สนามกีฬา ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วย ร.7 พัน.5

เมื่อ 28 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของหน่วย ร.7 พัน.5 มี 5 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล,ตระกร้อ,เปตอง,วอลเล่ย์บอลและแชร์บอล เพื่อเชื่อมความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นและออกกำลังกายร่วมกันของ กำลังพลและแม่บ้าน ที่สนามกีฬา ร.7 พัน.5


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและประดับเรื่องหมายยศ

เมื่อ 280830 ก.ย. 59 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ และ ประดับเรื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น กำลังพลที่เลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 2 นาย 1. จ.ส.อ.วิชา การเก่ง 2. จ.ส.อ.รังสิวุฒิ พุทธเหมาะศรีจันทร์ กำลังพลปรับย้ายในตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 2 นาย 1. จ.ส.อ.วรเดช ไชยเดชะ 2. จ.ส.อ.สุกฤษณ์ มนต์บุปฝา กำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจำจำนวน 1 นาย พ.ต. ศานต์ ทวีลาภพูนผล และ กำลังเกษียญอายุราชการจำนวน 4 นาย 1. พ.ต.สมศักดิ์ แก้วคำ 2. ร.ต.สุเทพ กิติธะนะ 3. ร.ต.เสรี สอนใจ 4. ร.ต.เดช ตันอุตม์


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วม มอบเหรียญรางวัล และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือหมอ

เมื่อ 25 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วม มอบเหรียญรางวัล และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือหมอบประเภทเซอร์กิตเรซและพิธีปิด ในกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน "ตรูเดอปาย" ที่วิวพอยท์แอดปายรีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนโดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.เเม่ฮ่องสอนเป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานชั่วคราว

เมื่อ 20 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยและคณะกรรมการวัดหลวง เป็นผู้แทนอัญเชิญพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญวัดหลวง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ถอดมงคล ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาชกมวยของหน่วย ในการแข่งขันกีฬาภายใน พล.ร.7

เมื่อ 19 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ถอดมงคล ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาชกมวยของหน่วย ในการร่วมแข่งขันกีฬาภายใน พล.ร.7 ประเภทชกมวย ณ สนามมวย ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้นักกีฬาและทีมงาน ประสบชัยชนะต่อไป


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน 5 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5

เมื่อ 16 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน 5 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมี พ.อ.วรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกศึกษาฯ ณ. สนามหน้า กองร้อยอาวุธเบาที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7พัน.5 ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำและเทศบาลตำบลปาย จัดกิจกรรมโครงการ "อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ

เมื่อ15 ก.ย.59 หน่วย ร.7พัน.5 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 1 และเทศบาลตำบลปาย จัดกิจกรรมโครงการ "อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เนื่องในวันพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559" ที่บริเวณแม่น้ำปายเก่า หลัง โรงเรียนอนุบาลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 ได้อบรมพบปะ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3

เมื่อ 14 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้อบรมพบปะ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เรื่อง การสำนึกต่อส่วนรวม การสำนึกบุญคุณแผ่นดิน และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.๗ พัน. ๕ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงกองทัพภาคที่3 ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ ฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ พร้อมด้วยคณะนายทหารระดับสูงกองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ. กองพลทหารราบที่ ๗ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

หน่วย ร.7 พัน.5 ได้ทำการมอบผ้าห่มและถุงพระราชทานให้กันราษฎรบ้านแม่ลานหลวง และ บ้านแม่ลานน้อย

เมื่อ 11 ก.ย. 59 หน่วย ร.7 พัน.5 ได้ทำการมอบผ้าห่มและถุงพระราชทานให้กันราษฎรบ้านแม่ลานหลวง และ บ้านแม่ลานน้อย ณ.โรงเรียน.บ้านแม่ลานหลวง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7พัน.5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมยุทธการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 08 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมยุทธการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิการ์ โดยกิจกรรมของโครงการเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ บ.สันติชล หมู่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี


อ่านเพิ่มเติม/Read more

รองผบ.ร.7 พัน 5 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5

เมื่อ 6 ก.ย.59 พ.อ.สมนึก ธูปเทียน รองผบ.ร.7 พัน 5 ผบ.บก.ควบคุม ฉก.ร.7 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเคลื่อนที่ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพ.อ.พิศษฐ์ กันทะใจ หน.กกร.มทบ.33 รักษาราชการแทน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธาน ห้วงการฝึกศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5-16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยหน่วยสนับสนุนครูฝึก จำนวน 21 นาย นายทหาร 3 นาย นายสิบ 18 นาย นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกศึกษามีจำนวนยอด 650 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม/Read more

พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย

เมื่อ 03 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ณ. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในสถานีการเข้าตีเร่งด่วน (ร.7/5, สถานีการตีโฉบฉวย (7/2) และในเวลาต่อมา พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบสิ่งของ ให้กับ ร.อ.อมฤต สิทธิปิยะสกุล ผบ.ร้อย.ฝึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลที่ทำการฝึกตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ณ. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะกำลังหมวดปืนเล็กตรวจสอบเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (ตรวจสอบ) ก่อนเข้าพื้นที่ อ.อมก๋อย จ

เมื่อ 010830 ก.ย.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะกำลังหมวดปืนเล็กตรวจสอบ เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด (ตรวจสอบ) ก่อนเข้าพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมทั้งเน้นย้ำกำลังพลเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรการในการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ฯ


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนมอบท่อน้ำพีวีซีและอุปกรณ์ต่อท่อเพื่อสร้างระบบประปา ให้กับ โรงเรียนปายวิทยาคาร

เมื่อ 31 ส.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนมอบท่อน้ำพีวีซีและอุปกรณ์ต่อท่อ จากบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด(สำนักงานใหญ่) เพื่อสร้างระบบประปาในโรงเรียน จากผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมา ให้กับ โรงเรียนปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายชุมพล วิจิตรพร} นางจารุณี ณิลกำแหง รอง ผอ.รร.ปายวิทยาคาร ครูและตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมปายวิทยาคาร


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 29 ส.ค.59 หน่วย ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปาย ประจำปี 2559 กิจกรรม" อบรมธรรมะพัฒนาจิตใจ ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น"นำผู้สูงอายุเข้าทัศนศึกษาและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรหาราชและพระอนุสาวรีย์พระพี่นางสุพรรณกัลยา


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน.5 เดินทางตรวจการฝึก มว.ปล.ตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด บ่งการกิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งร

เมื่อ 29 ส.ค.59 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เดินทางตรวจการฝึก มว.ปล.ตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด บ่งการกิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งรับ และให้คำแนะนำในการจัดยามคอยเหตุ การพราง และการทำแผนการยิง ณ สนามฝึก อ่างห้วยอีไข่


อ่านเพิ่มเติม/Read more

ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพพร้อมรบของหน่วย (หมวดปืนเล็กตรวจสอบ หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2559

เมื่อ 28 ส.ค.59 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน5 เป็นประธานพิธีการตรวจสภาพพร้อมรบของหน่วย (หมวดปืนเล็กตรวจสอบ หมู่ ตอน หมวด) ประจำปี 2559 เพื่อตรวจความสภาพพร้อมดป็นหน่วย บุคบล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ ได้ทำการทดสอบความรู้ทางวิชาการ 4 ระดับ ระดับ ผบ.มว. , ผบ.หมู่ , หน.ชุด และ พลทหาร ผบ.ร.7 พัน5 ยังให้แนะนำแนวทางการฝึกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการฝึกของหน่วยเหนือ ณ. สนามหน้า กองร้อยอาวุธเบาที่2


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อ 26 ส.ค.59 กองพันทหารราบที่5 กรมทหารราบที่7 ร่วมกับส่วนราชการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้บริการประชน

เมื่อ 26 ส.ค.59 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ทกท.น.ฝกร.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์ และช่างตัดผมของหน่วยได้ร่วมกับส่วนราชการ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้บริการประชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ส.ค.59 ที่ บ.ปางตอง หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม/Read more

เมื่อ 26 ส.ค. 59 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด บ่งการในการตั้ง รับ และ ยิงปืนทำนองรบ

เมื่อ 26 ส.ค. 59 ได้ทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด บ่งการในการตั้ง รับ และ ยิงปืนทำนองรบ โดยฝึกตามกิจเพราะการตรวจฝึก หมู่ ตอน หมวด โดย ร.อ.สุนทร ฟองมาลา เป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติ ผลการปปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


อ่านเพ