พ.ศ.2526           ตามมติที่ประชุม ศปก.ทบ. เมื่อ ๖ ม.ค.๒๖ ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองพันทหารราบเพิ่มขึ้นอีก ๑ กองพัน โดยใช้ชื่อนามหน่วยว่า
ร.๑๗ พัน ๕ มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ อ.ปาย จว.ม.ส. และให้ ทภ.๓ เป็นเจ้าของโครงการดำเนินการจัดตั้ง ต่อมา ทภ.๓ ได้พิจารณาพื้นที่ตั้งดังกล่าว มีความเห็นว่าเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ร.๗ (พื้นที่ จว.เชียงใหม่,จว.ลำพูนและจว.แม่ฮ่องสอน)เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการวางกำลังและ
การบังคับบัญชา จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยจาก ร.๑๗ พัน.๕ เป็น ร.๗ พัน.๕
( วิทยุ ทภ.๓ ที่ กห ๐๓๓๔/ยก.๒๐ ลง ๑๙ ม.ค.๒๖) และ ทบ.ได้ออกคำสั่ง จัดตั้ง ร.๗ พัน.๕ ขึ้นตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๒๖ ลง ๙ ก.พ.๒๖ เริ่มจัดตั้ง บก.ชั่วคราวเมื่อ ๑๙ มี.ค. ๒๖ โดยอาศัยอาคารกองร้อยบริการ จทบ.ช.ม. (มทบ.๓๓ ปัจจุบัน) ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม มี พ.ต. วุทธิไกร ผาลิโน รอง ผบ.ร.๑๗ พัน.๔ ทำหน้าที่ ผบ.พัน.
 

พ.ศ.2527  ๒๑ ต.ค.๒๗ ได้เคลื่อนย้ายกำลังจำนวน ๑ กองร้อย ( +) เป็นส่วนล่วงหน้าเดินทางด้วยเท้าเข้าที่ตั้งปกติถาวร อ.ปาย จว.ม.ส.  

พ.ศ.2539      ๒๗ มี.ค.- ๓ เม.ย.๒๙ กำลังพลส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เคลื่อนย้ายตามด้วยการเดินเท้าเข้าที่ตั้งปกติถาวร ระยะทางจากค่ายกาวิละ จว.ช.ม. ถึง อ.ปาย จว.ม.ส. รวมเป็นระยะทาง ๑๔๐ กม.
ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “
ค่ายโสณบัณฑิตย์ ”(ตามประกาศกองทัพบกลง ๒๑ ก.ค.๓๐)ที่มาของชื่อค่ายเพื่อเป็นเกียรติประวัติของพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนพิทยลาภพฤติธาดา
เมื่อครั้งเมื่อดำรงพระยศเป็น พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ ได้เสด็จขึ้นมาเป็นข้าหลวงพิเศษต่างพระเนตรพระกรรณ มณฑลพายัพ และทรงจัดการป้องกันหัวเมืองชายแดนด้านทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่
 

คำสั่งในการจัดตั้ง คำสั่งทบ (เฉพาะ)ที่ ๓๙/๒๖ เรื่อง จัดตั้งกองพันทหารราบเบา ร.๗ พัน.๕ ลง ๙ ก.พ.๒๖
คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่ ๒๓๖/๓๙ เรื่อง ปรับการจัดหน่วยทหารราบ ลง ๒๐ ธ.ค. ๓๙สืบเนื่องจากกรณีป่าสาละวิน เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๑ นรม.และ รมว.กห ได้ขอให้ ทบ.พิจารณาดำเนินการสนับสนุนกรมป่าไม้ในการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ผบ.ทบ.จึงมีดำริที่จะให้มี พัน.ร. ของ ทภ.๓ ที่ สามารถปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่า - ภูเขา
และสามารถใช้ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด หรือปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา ทบ. จึงมีนโยบายให้พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับ ร.๗ พัน.๕ เป็น
กองพันทหารราบปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่า–ภูเขา
ตามอนุมัติของ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ยก.ทบ.ที่ กห ๐๕๘๓/๐๗๕ ลง ๑๓ มี.ค. ๔๑ เรื่อง การจัดตั้ง พัน.ร. ปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่า - ภูเขา ของ ทภ.๓ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วย คือ.-
๑.เพื่อให้ ทภ.๓ มีหน่วยทหารขนาดกองพันที่มีขีดความสามารถ และประสิทธิภาพสูงในการป้องกันชายแดนในพื้นป่า–ภูเขา
๒. เพื่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด หรือปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ
 

อจย.ที่ใช้ในการจัดตั้ง  อจย. ๗ - ๑๕ ก. (๒๓ ก.ค.๒๙) ถึงปี ๒๕๓๙
ปัจจุบัน การจัดใช้ อจย.๗ - ๑๕ ( ๒๕ มิ.ย. ๒๒)
 

ที่ตั้งของหน่วย  เลขที่ ๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  

 

         เมื่อ ๒๒ – ๒๙ เม.ย.๒๙ หน่วยได้เคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้วยการเดินเท้าจากที่ตั้งชั่วคราว ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม. เข้าที่ตั้งปกติถาวร อ.ปาย จว.ม.ส. ระยะทาง ๑๔๐ กม. และ ศูนย์ทหารราบ ได้ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งมอบเครื่องหมายทหารราบทำด้วยโลหะสีทองขนาดใหญ่ ภายใต้สมัญญานาม “ ร.๗ พัน.๕ ราชินีแห่งการรบ” เพื่อติดประตูค่าย เมื่อ ๒๔ ก.พ.๒๙
หน่วย ร.๗ พัน.๕ ได้รับพระราชทานธงไชยเฉลิมพล เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๓๐
เมื่อ ๒๑ - ๒๘ ต.ค.๒๕๒๗ พ.ท. สมหมาย วงค์มาก ผบ.ร.๗ พัน ๕ ขณะนั้นได้เคลื่อนย้ายกำลังจำนวน ๑ กองร้อย (+) เป็นส่วนล่วงหน้าเดินทางด้วยเท้าเข้าที่ตั้งปกติถาวร อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้น ในปี ๒๕๒๙ กำลังพลส่วนใหญ่ที่เหลือทั้งหมดจึงได้เคลื่อนย้ายด้วยการเดินทางด้วยเท้าเข้าที่ตั้งปกติถาวร เมื่อ ๒๒ - ๒๙ ม.ย.๒๕๒๙ ด้วยระยะทางจากค่ายกาวิละ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถึง อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง ๑๔๐ กม.ใช้เวลาเดินทาง ๘ วัน และได้รับ พระราชทานนามค่ายว่า ค่ายโสณบัณฑิตย์ (ประกาศกองทัพบก ลง ๒๑ ก.ค.๓๐)
เป็นที่มาของชื่อค่าย เพื่อเป็นเกียรติประวัติของพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนพิทยลาภพฤติธาดา เมื่อครั้งดำรงพระยศ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ได้เสด็จขึ้นมาเป็นข้าหลวงพิเศษต่าง พระเนตรพระกรรณมณฑลพายัพ และทรงจัดการป้องกันหัวเมืองชายแดน ด้านทิศตะวันตก ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง ได้รับการประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายทหารราบ จากศูนย์การทหารราบ ภายใต้สมญานาม ร.๗ พัน.๕ ราชินีแห่งการรบ
ต่อมาในปี ๒๕๔๑ ผบ.ทบ. มีนโยบายในการพัฒนาให้ ร.๗ พัน.๕ เป็นกองพันปฏิบัติการในพื้นที่รบป่าภูเขา ตามอนุมัติท้ายหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๔๘๓/๐๗๕ เรื่อง การจัดตั้งพัน.ร. เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่ป่า – ภูเขา ของ ทภ.๓ ลง ๑๓ มี.ค.๒๕๔๑ ภารกิจ ป้องกันชายแดนและป้องกันประเทศการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ , การปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพย์ติด และปฏิบัติการภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ และการฝึกผสมอีกหลายครั้งตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน
เมื่อ ๑๐ ม.ค.๒๕๔๖ หน่วยได้รับการปรับระดับความพร้อมรบ เป็นความพร้อมรบ
ระดับ ๑ และการบรรจุกำลังพล อัตราระดับ ๑ ตาม คำสั่ง ทบ. ลับมาก (เฉพาะ) ที่ ๒๔๖ ลง ๑๐ ม.ค.๔๖
จากการเคลื่อนย้ายหน่วยด้วยการเดินเท้าจากที่ตั้งปกติชั่วคราวค่ายกาวิละ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่เข้าที่ตั้งปกติถาวร อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทาง ๑๔๐ ก.ม. หน่วยศูนย์การทหารราบได้ประกาศเกียรติคุณมอบเครื่องหมาย ทหารราบ ทำโดยโลหะสีทองขนาดใหญ่ภายใต้สมยานาม “ร.๗ พัน.๕ ราชินีแห่งสนามรบ”
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คำว่า “ ร.๗ พัน.๕ราชินีแห่งการรบ ”เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๒๙
- ได้รับประกาศชมเชยโล่ห์รางวัล “ กองพันแบบเบ็ดเสร็จดีเยี่ยม ”
- เมื่อ ๑๙ มี.ค.๓๐ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลโดยมี พ.ท.สมหมาย วงษ์มาก ผบ.พัน ขณะนั้นเข้ารับพระราชทาน ปัจจุบันมี พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ดำรงตำแหน่ง ผบ.ร.๗ พัน.๕
- เป็นหน่วยที่มีการจัด “หมวดเสนารักษ์ดีเด่นอันดับที่ ๑ของกองทัพบก”เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๓๑
- เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๓๙ แปรสภาพหน่วยขึ้นตรงเป็นหน่วยตาม อจย. ๗ - ๑๕ ลง ๒๕ มิ.ย.๒๒
- เมื่อ ๑๓ มี.ค.๔๑ ผบ.ทบ.อนุมัติให้เพิ่มขีดความสามารถเป็น พัน.ร.ปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่า-ภูเขา
- เมื่อ ๒ ม.ค.๔๖ ทบ.อนุมัติแผนนโยบายการพัฒนาเสริมสร้างกองทัพบกกำหนดเป็นหน่วยเป้าหมาย
- ได้จัดกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่ ๓ เขต พท. ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่ ปี ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบันและจัดกำลังพลปฏิบัติงานสนามที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

         ภารกิจตาม อจย. ๗ - ๑๕ คือ.-
๑.เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิงและการดำเนินกลยุทธเพื่อจับและทำลาย ข้าศึก
๒.ผลักดันการเข้าตีของข้าศึก โดยใช้อำนาจการยิงและการดำเนินกลยุทธ เพื่อจับและทำลายข้าศึก
     ร.๗ พัน.๕ กองพันรบป่า - ภูเขา ค่ายโสณบัณฑิตย์
86 หมู่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทร : 05369905