>> การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2555

>> ปัญหาข้อขัดข้องในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2554

>> DOWNLOAD <<

>> DOWNLOAD <<

>> สรุปการชี้แจงการออกคำสั่งให้ข้าราชการทหารรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555

 

หน่วยต่างๆ สามารถดาวน์โหลดคำสั่งฉบับจริง เมื่อ ผบ.ทบ. ลงนามแล้ว ได้ทางเว็บไซต์ สบ.ทบ. http://agdept.rta.mi.th/kkp/